Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027)

Работна група, сформирана със заповед на министър-председателя на Република България, с председател секретаря на Националния съвет по антикорупционни политики и участието на представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен свет, Върховния касационен съд,  Върховната касационна прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Главния инспекторат към Министерския съвет, инспекторатите към всички министерства, представители на местната власт, на неправителствените организации, които са членове на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики и на работодателските организации, признати на национално равнище, имаше за задача да извърши анализ на ефективността на мерките и приоритетите по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015-2020 г.) и да направи оценка на тяхното изпълнение. Задача на работната група бе и да се предложи проект на стратегия с приоритети за превенция и противодействие на корупцията през следващия стратегически период (2021 – 2027).
 
Чрез анализа е извършен преглед на изпълнението на всички 34 мерки, залегнали по отделните приоритети на Стратегията (2015-2020 г.). Отчетена е степента на изпълнение на всяка една от тях. Редица от мерките по Стратегията са изпълнение, други се изпълнява, следва да бъдат надградени или са с постоянен  срок на изпълнение. 
 
Предложеният проект на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.)  се явява продължение на усилията при формулиране и изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Стратегията препотвърждава залегналите в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020 г.) принципи на антикорупционната политика – върховенство на закона; утвърждаване на принципите на доброто управление, прозрачност и отчетност в работата на администрацията; гарантиране на правата и законните интереси на гражданите; последователност, систематичност и приемственост при провеждане на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията; участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения. Стратегията предвижда както задълбочаване и надграждане на работата по някои от предходните приоритети, така и нови приоритети и мерки, обусловени от необходимостта от постигане на конкретни резултати и от очакванията на обществото. Предложени са седем приоритета:
 
Приоритет 1 - Укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена; 
Приоритет 2 - Противодействие на корупционните престъпления;
Приоритет 3 - Укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията;
Приоритет 4 - Повишаване прозрачността и отчетността на местната власт;
Приоритет 5 - Освобождаване на гражданите от „дребната“ корупция;
Приоритет 6 - Създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията;
Приоритет 7 - Своевременен отговор на необходимостта от актуализация на антикорупционните мерки, заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, включително в отговор на препоръки, отправени от международните институции.
 
С цел пълноценното изпълнение на приоритетите и мерките от Стратегията се предлага приемането на Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.). Пътната карта предвижда действия по изпълнение на мерките, индикатори за изпълнение, очаквани резултати, срок за изпълнение, финансиране и отговорна институция.
 
Проектите на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), на Пътна карта за изпълнение на стратегията, както и Анализът за изпълнение на предходната стратегия, са обсъдени на заседание на Националния съвет на антикорупционни политики, проведено на 21.01.2021 г. По проектите са направени предложения за включване на допълнителни мерки и за подобряване на предвидените такива. 
 
В изпълнение на заложения в Програмата за управление на правителството на Република България (2017-2021 г.) принцип на прозрачност и в съответствие с конституционното право на българските граждани да правят предложения до държавните органи (чл. 45 КРБ) всички заинтересовани могат да направят своите предложения в 30-дневен срок по  проекта на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), проекта на Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), проекта на Решение на Министерския съвет, проекта на доклада, проекта на Анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015-2020 г.).
 
Лице за контакт:
Петя Тянкова
Началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи и Секретар на НСАП
 


Дата на откриване: 27.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2021 г. 17:56:20 ч.
Alex

Прах в очите за наивници

Защо няма нищо за внедряване на стандарт БДС  ИСО 37001 Система за управление за борба с подкупването??? Ако не се започне борбата отдолу-нагоре няма д аима успех, защото голямата

корупция и подкупите са на върха  

12 февруари 2021 г. 14:11:29 ч.
Alex

Стратегия - демагогия

https://pogled.info/bulgarski/golata-koruptsionna-politika-na-pravitelstvoto.125978