Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за избор на лица за подпомагане на структурите за управление, изпълнение и контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество (Интеррег) на ЕС

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на условията и реда за избор на лица за подпомагане на структурите за управление, изпълнение и контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество (Интеррег) на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021 - 2027 г. и за извършване на дейностите по управление на средствата по Фонда за справедлив преход и Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския Съюз Предложеният проект на постановление има за цел обезпечаване на административния капацитет на структурите, ангажирани с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и извършване на дейностите по управление на средствата по Фонда за справедлив преход и Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Гарантира се възможността за извършване на проверки дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били заплатени и дали съответстват на приложимото законодателство на оперативната програма и на условията за подпомагане на операцията ("първо ниво на контрол"). С настоящото ПМС се регламентира назначаването на персонал за Съвместните секретариати, Звеното за първо ниво на контрол и Информационните звена, както и наемането на допълнителни служители в МРРБ в качеството му на Управляващ и Национален орган по програмите за териториално сътрудничество, Управляващ орган на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., отговорно ведомство за изпълнение на Териториалните планове за справедлив преход и водещо ведомство по изпълнението на програма за „Енергийна ефективност в сграден фонд“, която ще се реализира по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. С приемането на проекта се очаква да се създадат условия за подготовка, навременно стартиране и ефективно управление и изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество, Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., чрез която ще се управлява и ресурсът по Фонда за справедлив преход и Програмата „Енергийна ефективност в сграден фонд“, която ще се изпълнява по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Ще се проведат процедури за назначаване на служители с висока квалификация и ще се гарантира защитата на финансовите интереси на България и ЕС. Това ще повлияе в позитивен план на ефективността при изпълнение на държавната политика за регионално развитие, за която МРРБ е отговорно. Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на: Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/ E-mail press@mrrb.government.bg


Дата на откриване: 25.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 24.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари