Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево

Считано от 01.01.2020 г. е в сила Закон за публичните предприятия. На 5.05.2020 г. беше приет и Правилник за неговото прилагане. Съгласно чл.2 от този закон, публични предприятия са: 1. търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните дружества на тези търговски търговските дружества. Според чл.3 от същият закон, органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма на Закона за публичните предприятия. Община Раднево е едноличен собственик на три търговски дружества с ограничена отвореност. С приемането на Закон за публичните предприятия е необходимо да бъде синхронизирана и Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево, която общински съвет приема на основание чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, поради което бе изготвен настоящият изцяло нов проект на нормативен акт


Дата на откриване: 18.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 18.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари