Обществени консултации

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2015 БЪЛГАРИЯ@2015

Националната програма „Цифрова България 2015” има за цел да дефинира параметрите (мерки, отговорни институции, срокове, бюджет) за развитие на информационното общество (ИО) в България и за подпомагане изпълнението на европейските направления и задачи, описани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ), като основен стълб в европейската стратегия „Европа 2020”, по отношение на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) до 2015 г. В процеса на това развитие информационните и комуникационни технологии продължават да са двигател за повишаване на качеството на живот на всички граждани. Програмата стимулира иновациите и отразява новата роля на интернет като критична инфраструктура и жизнено важна среда за икономическа и обществена активност.Проектът на Национална програма „Цифрова България 2015” е разработен от Подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” и дава мерките в областта на информационното общество, предприети от българските институции, които предстоят да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Поради прилагания разпределен подход в изпълнението на ИТ политиката на държавата, програмата стъпва на основно допускане, че всяко ведомство осигурява административното и финансово изпълнение на мерките по програмата, съгласно ангажиментите и отговорностите си по ЦПЕ.

Участници в изпълнението на програмата са всички държавни органи и ведомства, имащи отношение към ИКТ проектите, заложени в нея, както и публично-частни партньорства между държавни органи и представители на частния сектор, браншовите организации и учебните заведения.

С предложената програма се преследват част от действията, заложени в Стратегия “Европа 2020”, като средство за изпълнение на поетите от правителството ангажименти на държавите-членки на ЕС. 

Лице за контакт:
Анелия Димова
Главен експерт,
Дирекция „Информационни технологии” в МТИТС
Тел. 02/ 949 2250,

 

 


Дата на откриване: 10.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 23.5.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 май 2012 г. 09:19:31 ч.
lgavrilov

Гласуване по Интернет в чужбина

Уважаема Госпожо, Господине, По данни на МВнР близо 2 милиона потенциални избиратели живеят в чужбина. Поради географската си разпръснатост, не повече от 10% от тях гласуват. Гласуването по Интернет е реална възможност, срещу малко разходи, тези българи да се приобщят към националния живот. Това може да стане само след въвеждане на работещо електронно правителство, но трябва и да бъде заложено като техническа възможност при цифровизирането на административните услуги. От името на Обществения съвет на българите в чужбина, благодарим ви да помислите за българите, които желаят да останат такива. Не само за тези които желаят да станат българи.