Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище: 


1.1. Предложението от страна на общинска администрация за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, е продиктувано от изменението на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и актовете по неговото приложение. В Държавен вестник бр. 82 от 18.09.2020 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който са приети нови текстове в чл. 283. В същия е предвидено, че Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансирането от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси, се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, както и че не по-малко от 50% от сумата следва да се използва за пълно подпомагане на заплащането на таксата от родителите. Така предвиденото изменение влиза в сила от 01.01.2021 г., което мотивира необходимостта настоящата Наредба да бъде приета на първото проведено през 2021 г. заседание на Общински съвет Търговище, считано от 01.01.2021 г. Решението и подходът при приложението на нововъведените правила предполага наличие на финансови разчети и обезпечаването на средствата да бъде съобразено с подзаконовата уредба относно размера, с който Държавата ще подпомага за заплащането на таксите. С Решение на Министерски съвет № 790/ 30.10.2020 г. е определен норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете, за 2021 година. Проектът на Наредбата предвижда пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за посещение от всички деца в задължително предучилищно образование. 
 
1.2. Актуализиране на някои такси и цени на услуги в Приложение № 14 към чл. 63, ал. 5 от Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище. 
 
1.3. Постъпило е Предложение от Зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище, за изменение на чл. 22, ал. 3 от Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, относно съдържанието на текста на ал. 3 към чл. 22 от Наредбата, касаещ заложеното в ал. 2 на чл. 22 от същата Наредба. 

 


Дата на откриване: 23.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 22.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари