Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България

На основание чл. 363а от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава Задължителни правила за морските пристанища на Република България (обн., ДВ, бр. 50 от 2009 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2012 г. и бр. 42 от 2019 г.).

В съответствие с чл. 363а КТК Задължителните правила за морските пристанища на Република България регламентират:

1. осигуряването на свободна практика;

2. спазването на правилата за радиообмен;

3. използването на пилотски услуги и спазване указанията на трафик-контрола за движение в районите на пристанищата;

4. използване на влекачи в районите на пристанищата;

5. използване на котвените стоянки;

6. товарене, разтоварване, деклариране и маркиране на опасни и специални товари;

7. осигуряване предпазването на околната среда от замърсяване от кораби;

8. противопожарна безопасност;

9. снабдяването на корабите с горивно-смазочни материали.

Приложеният проект на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България цели:

1. прецизиране на разпоредбите, както поради правно-технически, така и по съвсем практически съображения, свързани с прилагането на Задължителните правила за морските пристанища на Република България в бъдеще.

2. обособяване на самостоятелна глава относно „Правилата за безопасност и опазване на околната среда при операции по снабдяване на кораби с гориво и/или смазочни материали (бункероване)”. Предложението за създаване на нова глава е на основание чл. 363а, т. 9 КТК и във връзка с изискванията на чл. 16б от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление на Министерския съвет № 156 от 15.07.2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 2020 г.).

Контролът по прилагането на проекта на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България е предвидено да се осъществява от заместник изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Проектът на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на акт заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

В съответствие с регламентираната в чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове възможност заинтересованите лица могат да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република Българи в 14 дневен срок от публикуването. Предложението за съкратен срок за обществено обсъждане на проекта на акт е с оглед спецификата на материята, която се регулира (урежда) и своевременното привеждане в изпълнение на правилата.

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева,
старши експерт, дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”,
Изпълнителна агенция „Морска администрация”,
тел. 0700 10 145,
ел. поща: silvina.bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 23.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари