Обществени консултации

Проект на Решение на МС за приемане на Национална стратегия за финансова грамотност и на План за действие (2021-2025 г.)

В България има изпълнени или се изпълняват много програми и инициативи, чиято цел е подобряване на финансовата грамотност на населението. Въпреки че до момента тези ресурси и дейности не са били координирани на национално ниво, много от тях са осъществявани в партньорство между различни организации. Настоящият проект на стратегия обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Успешното изпълнение на мерките в проекта на Плана за действие към стратегията е от съществено значение за повишаването на нивото на финансова грамотност на населението.Документът е насочен към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи, в т.ч. ученици, студенти, обучители / учители, провеждащи часове по финансово образование, уязвими групи от населението, икономически активни лица и други.


Дата на откриване: 22.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2021 г. 22:46:55 ч.
Sofia Platform Foundation

Коментар по проект за Национална стратегия за финансова грамотност

Здравейте,

По повод проекта за Национална стратегия за финансова грамотност на Република България и проекта на План за действие (2021-2025 г.) към нея, от името на фондация „Софийска платформа“ Ви благодарим за поетата инициатива и желанието Ви за изграждане на цялостна рамка, която да развива финансовата грамотност на гражданите. Ценим и факта, че припознавате финансовата грамотност като ключова компетентност за успешното реализиране на съвременния демократичен гражданин. Предвид данните на модул Финансова грамотност“ на PISA 2018, на които и Вие се позовавате, както и прогнозираните икономически предизвикателства, заради пандемията от COVID-19, фондация „Софийска платформа“ смята, че подобряването на финансовата грамотност в България добива нови нива на спешност.

По повод предвидените мерки в рамките на Приоритет 3 от Националната стратегия („Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите“) в Плана за действие към стратегията, се припознава необходимостта от анализ и ревизия на учебното съдържание по предмета „Технологии и предприемачество“. Намираме тази мярка за изключително уместна и Ви насърчаваме да включите в прегледа си и учебните програми по нововъведения за 11 и 12 клас предмет „Гражданско образование“. Не само в България, но и в други държави в ЕС, предметът Гражданско образование се смята за своеобразна шапка на други видове „грамотност“ като медийна, финансова, зелена и т.н. Това е и предметът, в който е залегнало формирането на демократична култура за гражданство в 21 век. Затова и ние смятаме, че темата финансова грамотност би трябвало да присъства и в предмета „Гражданско образование“. Ще се радваме да споделите идеи как финансовата грамотност може да стане част от „Гражданското образование“ и как интегрирането му да спомогне за по-доброто функциониране на т.нар. хоризонтални връзки между предметите, напр. между „Гражданско образование“ и тези, в които вече е залегнала темата за финансова грамотност.

В това отношение предметът „Гражданско образование“ за разлика от предметът „Технологии и предприемачество“ се преподава за първи път в 11 клас и едва от 2020 г. Точно както компетенциите за финансова грамотност, така и тези за гражданска грамотност, би следвало да се насърчават в по-ранен етап, но и да се движат ръка за ръка. Позволяваме си да перифразираме Вацлав Хавел, добър приятел на нашата държава, който в есетата си от 90-те години често подчертаваше, че икономическият просперитет не е достатъчен, за да станат гражданите на Източна Европа след 89-та демократи и че за това е нужно както те да имат достойни доходи, така и да усвоят гражданствеността. Вярваме, че това важи с пълна сила и за нашето съвремие и ще се радваме да останем във връзка с Вас и колегите Ви от Министерство на образованието и науката, за да видим как по-добре да интегрираме темата финансова грамотност в сегашния предмет „Гражданско образование“, както и как да въведем предметът „Гражданско образование“ с интегрирана финансова грамотност в него на по-ранен етап в българските училища.

Поздравление още веднъж за начинанието и успех!

Луиза Славкова,

Директор, фондация "Софийска платформа"