Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в общинските детски градини и училища.

Предоставените на общините за тази цел средства се разходват, както следва: не по-малко от 50% от тях - за пълно подпомагане на заплащането на такси, а останалата част – за намаляване размера на таксите на всички останали родители на децата от възрастовата група.

В компетентността на общинските съвети е да определят условията и реда за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такса за дейностите по хранене на децата – в наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

С Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. на общините се предоставят по 174 лв. за подпомагане заплащането на горепосочените такси за дейности по хранене за деца в задължително предучилищно образование.

С Решение № 304 от 17.12.2020 г. Общински съвет – Раднево даде съгласие за прилагането на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца, считано от 01.01.2021 г. Така децата, подлежащи на задължително предучилищно образование в общината са на възраст 4, 5 и 6 години. Въведените законодателни промени налагат да се внесат допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево. За по-голяма справедливост проектът за изменение и допълнение на наредбата предвижда пълно освобождаване на родителите на всички деца в задължителна предучилищна възраст от такси за хранене за периода на учебното време от учебната година, считано от началото на 2021 г.

Другата промяна, предвидена в проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево е свързана с определяне на такси, свързани с извършването на таксиметров превоз на пътници. Законът за автомобилните превози бе изменен и допълнен в ДВ бр.60/07.07.2020 г., като според новите ал.2 и ал.14 на чл.12, удостоверенията за регистрация при извършване на таксиметров превоз на пътници се издават от кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица, а общинският съвет с наредба определя таксата за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени при извършване на таксиметров превоз на пътници.

Действащите в момента такси са определени в чл. 100 от ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

- за таксиметров превоз на пътници - 100 лв.

- за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - такса 10 лв.

- за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - такса 100 лв.

- за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация - такса 10 лв.

 

ІІ. Цели, които се поставят:

Синхронизиране на Наредбата с горестоящите нормативни актове.

 

ІІI. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства.

 

IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правни основания:

Нормативният акт не противоречи, както на действащата нормативна уредба на Република България, така и на европейското законодателство. Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Раднево, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 293, ал. 9, 10 и 11 от ЗПУО, чл. 12, ал. 2 и 14 от Закона за автомобилните превози, чл. 100 от ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съобразен е с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 


Дата на откриване: 21.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 21.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари