Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

С „Преходни и заключителни разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е създаден нов чл. 145а. Съгласно чл. 145а (Нов - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.), ал. 1 от ЗДвП, преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет. С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Тарифа № 4) се изпълнява разпоредбата на чл. 145а, ал. 1 от ЗДвП, като в чл. 26 от „Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ се създава ал. 2, съгласно която за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрация на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събира съответната такса, която е диференцирана като изрично е направено разграничение в таксата, с оглед на това дали отразява желанието на собственик на превозно средство за запазване на регистрационен номер по чл. 26, т. 3, чл. 26, т. 4 и чл. 26, т. 5 от Тарифа № 4, или за запазване на регистрационен номер извън случаите на чл. 26, т. 3, 4 и 5 от Тарифа № 4.


Дата на откриване: 4.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 декември 2020 г. 17:49:33 ч.
доницети

Няма финансови разчети или факти подкрепящи исканото увеличаване на таксите

Предложените такси нямат никакво разходоориентирано (както се представя)  оправдание и единствената смислена причина е лобиране в полза на лицето, което произвежда регистрационните табели. Защо ли?

Както е  упоменато, табелите ще се запазват след пререгистрация на МПС („включително и създаване на условия за съхранение на регистрационните табели“), а няма да се унищожават и произвеждат нови със същите номера. Следователно от цената на цялата услуга по регистрация отпада производствената такава и, ако цената за обсъжданата услуга е като при издаване на нови табели, то тази спестена сума може и ще е напълно достатъчна да  се ползва за допълнителните разходи по съхранение и транспортиране. Не мисля, че табелите се пренасят с брониран автомобил и охрана от жандармерията, а при сключване на договор с куриерска фирма доставката на комплект регистрационни табели ще струва 3 -4 лева (може би и по-малко).

Ако доводът е сигурност („така се осигурява провеждането на политики в областта на особено важна област на държавен и обществен интерес, каквато безспорно е общественият ред в страната.“), то бих казал, че изработката на фалшиви регистрационни табели ще е много по-лесна и сигурна от опита за кражба на такива, предвидени за прехвърляне между поделенията за регистрация на МПС. А и няма логика да се ползват такива за противозаконни дейности, особено ако са с лесни за запомняне номера.

Относно доводът, че заявяването на тази услуга  „критично затруднява и поставя в риск качественото и срочно изпълнение на задължителната услуга по регистрация на превозни средства, като едновременно с това налага осигуряването на допълнителни кадрови и технически ресурс на звената за регистрация на превозни средства“, няма никакви факти в негова подкрепа. С какво точно ще затрудни работата на служителите?! Нима те няма да демонтират така или иначе старите табели или няма да монтират нови? (Да не говорим, че за тази дейност си има включена сума в таксата.)  Или поставянето на старата табела е по-сложно и се ползват специални инструменти и отнема два пъти повече време? Може би ще се печата регистрационен талон различен от нормалния или ще трябва да се попълва ръчно? Няма дейност по регистрацията на автомобила (пререгистрация), която да изисква повече  ресурс, отколкото ако регистрацията е с нови регистрационни табели.

Диференцирането на таксите според номера също не е оправдано по никакъв начин и дори си мисля, че не е правно издържано, защото се изисква повторно заплащане за вече веднъж извършена и заплатена услуга, каквато е изработката на специфични табели. Един знаещ адвокат мисля, че ще събори тази диференциация в съда.

И последно, макар сега този довод да ни се струва далечен, нека се помисли какво ще се случи при изчерпване на свободните номера (особено за София), при положение, че комбинациите са ограничени заради малкия брой букви еквиваленти и в кирилицата, и в латиницата.

И не е ли по-лесно за всички организации по една или друга причина обработващи данните за регистрационни табели (застрахователи, общинска администрации…) да знаят, че даден номер винаги е на определено лице независимо от това къде е поставен. Дори за органите на МВР ще е по-лесно при нужда да открият собственика на даден автомобил.

Да не говорим, че отдавна в обществото се обсъжда начина на регистрация, който сравнен с водещи европейски държави е стар и обременяващ държавата процес, а освободените от това ресурси могат да се ползват за по-стойностни дейности като контрол и превенция на противозаконни дейности.

Като заключение- няма никакъв финансов разчет или технически обоснован факт за исканото завишаване на таксите. Не може да се иска промяна само на едно не можем и ще ни струва много. Таксите логично трябва да са същите като при издаване на нови стандартни табели и дори да е една и съща независимо от номера и формата на табелите.

 

11 декември 2020 г. 14:19:27 ч.
Наско

Исканите такси са неоснователно високи, нужна е реформа

Вариант 1:

Да се реализира информационна система, в която да се записват запазените регистрационни номера.

Имайки предвид, че регистрационните номера са 7-8 символа, таксата за добавяне на запис в системата да е 5 лева, а при основание - спиране от движение - безплатно.

Напълно неоснователно е таксата за запазване на номерата да е различна за различните номера.

Номерата да се съхраняват в информационната система за запазени номера до

  •  използване на номера за регистрация на МПС
  • постъпване на декларация за заличаване на номерата в системата
  • постъпване на декларация за преотстъпване правото върху номера на друг гражданин или юридическо лице
  • служебно отписване от системата 1 година след подаване на декларацията за запазване на номера

Физически номерата се съхраняват собственика им.Вариант 2:

Не се реализира никаква система за запазване на номерата и да не се събира никаква такса.

Номерата също така да се продават свободно и това да е първата стъпка от регистрацията.При продажба на колата да има възможност нотариусите да отразяват промяната на собствеността на МПС-то и че е продадено без номерата, а купувачът да може представи с какви номера ще бъде МПС-то. В този случай в КАТ само да се подава заявление за нов талон.В момента при първоначална регистрация на МПС се прави „Гражданска отговорност“ без номер и в последствие да се добавя номер и данните на колата.Вместо това ако МПС-то е нов внос да се представи пред КАТ за проверка с нови или стари табели, като има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за табелите с които представя колата.След което да има няколко дневен период, през който собственикът на МПС-то да се яви в офис на застрахователя, за да се нанесат данните от новия талон.В случай че номерът е прехвърлен от старата на новата кола, и за него има валидна застраховка за стария автомобил, застрахователя да преизчисли стойността на застраховката и собственикът на МПС-то да доплати разликата или да се сключи нова застраховка, като сумата за оставащият период на старата застраховка се приспадне от новата.

------Промяна на съществуващото положение

Министърът в доклада си споменава, че предоставянето на нов номер по желание „изисква съществени организационни усилия на органите на пътна полиция, за да се изпълни услугата, включително и създаване на условия за съхранение на регистрационните табели“.

Регистрацията на стар номер обаче не обременява КАТ с такива дейности, ето защо споменатите суми са необосновани.

В момента всяка серия се състои от 9999 номера, като 300 от тях се заделят и се съхраняват да не би някой да ги поиска да ги плати на по-високи цени.

Както пише министърът, това отделяне и съхраняване отнема ресурс. Съответно трябва да се помисли за реорганизация.

Може да се избере следния подход

  • КАТ да не събира такси за такива номера, а да ги дава поредни
  • Който желае определен номер да подава декларация и да заплати такса, и да му бъде изработен от фирмата производител на номера от бъдеща серияили

  • Фирмата производител на номера да не отпечатва номера, които трябва да бъдат заделени.
  • Който желае определен номер да подава декларация и да заплати такса, и да му бъде изработен от фирмата производител на номера, ако е в листата от свободни номера от преминали вече серии."

16 декември 2020 г. 16:49:38 ч.
доницети

Как се поръчват табели в Англия!

Току що гледах предаване по Дискавъри- собственик в Англия отиде до производител, поръча си нови табели и после си ги смени. Къде сме ний, къде са те!?

Вместо да се опитвате да съберете пари за заплати на служители, които нямат никакво отношение към отговоностите на КАТ, уволнете ги и назначете повече униформени и ги пратете на улицата да контролират. Дайте им технически средства- коли, умни системи за бърз достъп до информация, камери и ще се съберат повече от глоби, а и ще има превантивно действие!