Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (oбн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 8 от 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр

Проектът на наредба е изготвен, поради изтичане на определения срок до 31.12.2020 г., в който следваше да бъдат разработени нови функционалности на информационната система на кадастъра, които да осигурят изпълнението и предоставянето на услугите по начин и съдържание, определени с Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. С проекта на наредба се изменя ал. 2 на § 4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г., като предвиденият в ал. 2 срок се удължава до 31.12.2023 г. Удължаване на срока се налага, поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е предприела необходимите действия за изпълнение на § 4, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. С приемането на проекта за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г. се цели: осигуряване на необходимия срок за изпълнение на дейностите по договор № ИС-100/ 30.07.2020 г. за изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационната система на кадастъра и за нейното внедряване в АГКК; създаване на гаранции за законосъобразност, правна сигурност и яснота при прилагането на § 4, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г.; удовлетвореност на потребителите на кадастрални услуги.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail press@mrrb.government.bg


Дата на откриване: 3.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 декември 2020 г. 17:25:07 ч.
kvandeva

Удължаване на срока

Здравейте, по мое мнение няма нужда от толкова дълго удължаване на срока. С правилния екип необходимото може да бъде свършено достатъчно бързо, за да не е нужно да се удължава срокът.