Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

С предлагания проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация се въвеждат разпоредбите на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО. Директива 2010/41/ЕС е обнародвана в Официалния вестник на ЕС L 180 от 15 юли 2010 година.

Със законопроекта се засилват нормативните гаранции за осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените и за защита от дискриминация, основана на пола, на лицата попадащи в обхвата на Директивата във връзка с извършването на стопанска дейност в качеството на самастоятелно заети лица, срещу възнагараждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство.

Законопроектът въвежда изменения и допълнение и в Кодекса за социално осигуряване, с които се урежда правото на съпрузите на самастоятелно заетите лица да се ползват от социална закрила и обезщетения за майчинство чрез включването им в кръга на осигурените лица.


Дата на откриване: 24.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари