Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Oсновна причина за приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите е установена необходимост от транспониране на допълнителни изисквания, произтичащи от Директива 2014/23/ЕС2.
 
Изискванията се отнасят до следните групи изменения:
1) осигуряване на съответствие по отношение на кръга на обхванати субекти;
2) уточняване и прецизиране на разпоредбите, с които се определят изключенията относно приложното поле на закона спрямо определени концесии за строителство и/или концесии за услуги;
3) прецизиране на основанията за изключване;
4) прецизиране на изискванията относно предоставяне на информация на кандидатите и участниците;
5) прецизиране на изискванията относно измененията на критериите за възлагане;
6) прецизиране на основанията за изменение на концесионните договори;
7) допълване на секторните дейности.
 
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за концесиите не са съществени, доколкото не засягат основните принципи и философията на закона. Измененията не са и многобройни, тъй като значителна част от тях представляват прецизиране на термини, които се срещат многократно в закона.
 
Законопроектът не налага допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.
 
Във връзка с горното, целите на законопроекта на Закона за концесиите са да се приведе в пълно съответствие с изискванията на Европейското законодателство, както и прецизирането му с цел улесняване на правоприлагането.
 


Дата на откриване: 12.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари