Обществени консултации

Проект на Закон за иновациите

 

В изпълнение на ангажиментите на Р. България по пакта "Евро плюс", с цел подобряване на конкурентоспособността на българската индустрия е изготвен проект на Закон за иновациите.
Целта на проекта на Закона е да се гарантира устойчивост и прогнозируемост на политиката в подкрепа на иновациите. Освен това предлага механизъм за съгласуваност на политиките за развитие на науката, технологиите, образованието. Законът определя отговорностите и ангажиментите на участниците в иновационната система.
Законопроектът предвижда институционализиране на Националния иновационен фонд, което ще даде възможност да се осигурят условия за устойчиво развитие на националната икономика на основата на иновациите. 
С приложението на Закона и Правилника за дейността на Българския фонд за иновации  ще се гарантира:
·                      Контрола върху изразходването на публични средства за насърчаване на иновациите;
·         Реализация на мерки в приоритетни области на иновациите;
·         Реализация на мерки за регионално сближаване между районите за планиране в страната в областта на иновациите;
·         Въвеждане на ясни и прости механизми за финансово и нефинансово стимулиране на иновационната активност на предприятията.
·         Обхващане за всички национални, двустранни и многостранни програми за насърчаване на иновациите, като например: EUREKA, EUROSTARS, Рамкови програми на ЕС.
 
Вашите предложения и мнения изпращайте на адрес: j.pavlova@mee.government.bg, дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество".
 


Дата на откриване: 19.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.5.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 април 2012 г. 08:39:51 ч.
Yoda science

Области, които не са засегнати в закона, а ще имат решаващо значение за неговото прилагане

В този си вид законът не урежда взаимоотношенията между научната среда и предложителят. В настоящият момент ръководителите на катедри действат като едновластни господари и могат да допуснат разработки само ако имат личен интерес. Това означава, ча за да получи една идея гражданственост като проект те трябва да бъдат включени, а това им дава възможност като хабилитирани лица след това да решават кой е автор. Освен това по сегашните правилници на университетите във връзка със закона за развитие на академичния състав, ръководител на колектив може да бъде само хабилитирано лице. В момента съм в положение дори да не ми се дава документ за авторство на учебна програма, създадена и водена от мен в продължение на две години. Освен това в законът за иновации (ЗИ) не се коментира отражението на създаването на новия продукт върху научната кариера на учения. В момента във правилниците е записано, че предимство има по-високия импакт фактор, а това не отразява усилията за нов продукт.

20 април 2012 г. 08:41:02 ч.
Yoda science

Области, които не са засегнати в закона, а ще имат решаващо значение за неговото прилагане

В този си вид законът не урежда взаимоотношенията между научната среда и предложителят. В настоящия момент ръководителите на катедри действат като едновластни господари и могат да допуснат разработки само ако имат личен интерес. Това означава, ча за да получи една идея гражданственост като проект те трябва да бъдат включени, а това им дава възможност като хабилитирани лица след това да решават кой е автор. Освен това по сегашните правилници на университетите във връзка със закона за развитие на академичния състав, ръководител на колектив може да бъде само хабилитирано лице. В момента съм в положение дори да не ми се дава документ за авторство на учебна програма, създадена и водена от мен в продължение на две години. Освен това в законът за иновации (ЗИ) не се коментира отражението на създаването на новия продукт върху научната кариера на учения. В момента във правилниците е записано, че предимство има по-високия импакт фактор, а това не отразява усилията за нов продукт.