Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води

Проектът на ПМС за приемане на Наредбата за ползването на повърхностни води е изготвен във връзка с необходимостта от постигане на съответствие с приетия през 2018 г. ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), приет във връзка с изпълнение на Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017 г. на Министерския съвет във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

С Наредбата се уреждат редът и начинът за използване на повърхностните води и водните обекти, процедурата за издаване на разрешителни и условията, при които се издават за водовземане и ползване от повърхностен воден обект.

С една част от разпоредбите се регламентира и уточнява вида на документите, които се изискват по служебен път при провеждане на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване.

С втората група от разпоредбите се цели изпълнение на поети ангажименти пред Европейската комисия по стартиралата пилотна процедура - EU Pilot EUP (2017)9183 относно разрешаване и експлоатация на водноелектрически централи (ВЕЦ) в Република България за потенциално нарушение при прилагане на директива 2000/60/ЕС (РДВ).   В тази връзка са предложени разпоредби за предоставяне на необходимата информация за преценка възможността от въздействие върху постигане на целите за засегнатите повърхностни водни тела  при реализацията на ВЕЦ.

Третата група от разпоредбите е свързана с текстове, които целят подпомагане на Басейновите дирекции при осъществявания от тях контрол свързан с осигуряване проводимостта на речните легла.


Дата на откриване: 4.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 декември 2020 г. 12:46:31 ч.
Петко Ковачев

Относно: Наредба за ползване на повърхностинтие води

Присъединявам се към Становището на Сдружение "Балканка", внесено на 18.11.2020 г.

02 декември 2020 г. 14:23:59 ч.
alibotush

Наредба за ползването на повърхностните води

ДА СЕ ПРОМЕНИ: Член 23, алинея 3,така щото да не се създава нова административна процедура за разрешителните за водовземане, а описаните точки да бъдат част от задължителна процедура по ОВОС и, когато водовземането засяга защитена зона от Натура 2000 (в т.ч. надолу по течението на реката) да се извърши задължителна оцена за съвместимост.

ДА ОТПАДНЕ: Член 23, алинея 6:

(6) Когато заявлението е за издаване на разрешително за водовземане от язовир

и/или чрез деривации на язовири с цел производство на електрическа енергия, не

се изисква сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната

среда по чл. 60, ал. 3, т. 6 от ЗВ.

Мотиви: достатъчно проблеми със стопанисването на язовирите имаме само през 2019 и 2020 г. след неправилно издадени разрешения за водоползване с цел производство на електроенергия. С тази алинея тези проблеми само ще се задълбочат.ДА СЕ ДОПЪЛНИ: Член 26 с нова алинея 3:

(3) Когато правото за водовземане от повърхностен воден обект е с цел производство на електроенергия, към приложението по ал.1 се включват и следните допълнителни изисквания:

1. монтиране на измервателни устройства за измерване на водния отток в реката след съоръжението за водовземане;

2. монтиране на постоянно видеонаблюдение на водохващането и на реката под него, които да могат да се наблюдават от публично достъпна връзка.

Мотиви: това е единственият начин да се контролира дали водно-електрическите централи оставят някаква вода в реката.Допълнителни разпоредби:

ДА ОТПАДНЕ т.7

Мотиви: в т.6 е достатъчно добре обяснено какво е "Изземване на наносни отложения"По всички останали членове на Наредбата се присъединявам към Становището на Сдружение "Балканка", внесено на 18.11.2020 г.