Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998

С „Преходни и заключителни разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е създаден нов чл. 145а. Съгласно чл. 145а (Нов - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.), ал. 1 от ЗДвП, преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет. С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Тарифа № 4) се изпълнява разпоредбата на чл. 145а, ал. 1 от ЗДвП, като в чл. 26 от „Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ се създава ал. 2, съгласно която за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрация на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събира такса 500 лв. Определената такса е за административната услуга за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрация на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, каквито са таксите за административните улуги по чл. 26, т. 3 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер), т. 4 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание) и т. 5 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание) от Тарифа № 4.


Дата на откриване: 2.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2020 г. 17:18:22 ч.
Bai_Bradar

500 лв. е необоснована такса!

Прадлаганият нормативен акт противоречи на Закона за нормативните актове.
Съгласно ЗНА "Чл. 26. (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност."
Проектът за изменение и допълнение на Тарифа № 4 противоречи на принципите за обоснованост и пропорционалност, тъй като предвидената такса от 500 лв. за запазване на регистрационния номер е напълно необоснована и непропорционална.
В доклада към проекта на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4 се сочат следните мотиви за размера на таксата: "...предложената нова такса в създаваната ал. 2 на чл. 26 от Тарифа № 4, е образувана, като е приложена разпоредбата на чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. При определяне на размера на таксата за административната услуга за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрация на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, не е приложена Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върхустопанската дейност и разходването им".
Подобна аргументация е напълно несъстоятелна поради следните причини:
1. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), както личи от самото му заглавие, е приложим единствено при наличие на стопанска дейност. Съгласно § 1, т. 3 от ЗОАРАКСД "стопанска дейност" е "дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба." При положение, че услугата "запазване на регистрационен номер на автомобил" ще може да се ползва и от граждани-физически лица, които не са търговци, и които няма да ползват услугата, за да развиват дейност с цел печалба, е напълно недопустимо размерът на таксата да се обосновава с текст от ЗОАРАКСД.
2. Цитираният в обосновката чл. 7а, ал. 6 от ЗОАРАКСД гласи "(6) Методиката по ал. 1 не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси." В доклада обаче не фигурира абсолютно никаква аргументация защо вносителят счита, че административната услуга за запазване на регистрационен номер е в защита на особено важни държавни или обществени интереси, нито пък са посочени тези особено важни държавни или обществени интереси, заради които трябва да се плащат по 500 лв. за елементарна по същината си административна услуга.
 
Поради горните съображения вносителят следва да оттегли проекта на нормативен акт и да го предложи наново, след като е коригирал размера на таксата на услугата съобразно приложимия в този случай закон, а именно чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси ("...Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.")
 
Отделно от горното, в доклада на вносителя е посочено, че "проектът на ПМС не води до въздействие върху държавния бюджет". Как нормативен акт, с който се въвежда нова такса (разбирай нов приход), няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, остава една пълна мистерия...

26 ноември 2020 г. 11:19:50 ч.
abonaa

Пропорционална, а не еднаква такса.

В Тарифа № 4 са определени таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси при регистрация на превозно средство.

Справедливо е при запазване на регистрационния номер за регистрация на друго превозно средство от същата категория, да се заплаща процент от определения в Тарифа №4 размер. Еднаквата такса е неоправдана при предвидената възможност да бъде запазен на рег. номер, за който са платени от 30 лв до 7000 лв.