Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

 

Предложеното изменение е обосновано от необходимостта от въвеждане в националното законодателство на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по търговските сделки (Директива 2011/7/ЕС), а именно нейния чл. 3, параграф 2, който въвежда нов начин за определяне на законната лихва за забава за просрочени задължения.
Считам, че проектът на Постановление на Министерския съвет следва да има общо приложение по отношение на всички сделки, а не само на търговските, които са визирани от Директива 2011/7/ЕС, като по този начин ще се избегнат неясноти и проблеми при определянето на размера на лихвата.
Чл. 2, т. 6 от Директива 2011/7/ЕС определя минималния допустим размер на законната лихва за забава като основния лихвен процент на съответната страна-членка плюс осем процентни пункта, докато приложимият към момента в Република България размер на законната лихва съгласно ПМС № 72 от 8 април 1994 г. е основният лихвен процент плюс десет пункта. Считам за целесъобразно този размер да бъде запазен, тъй като съществените промени в правната уредба биха довели до затруднения за правните субекти при изчисляването на дължимата обезщетителна лихва при доброволно изпълнение на задълженията. На следващо място, с оглед функцията на законната лихва за забава да обезщети кредитора при неизпълнение на парично задължение, размерът на тази лихва трябва да е съпоставим с редица икономически и финансови фактори като годишната инфлация, лихвите по банковите кредити и депозити, законната лихва по чл. 113 от Кодекса за социално осигуряване за невнесени осигурителни вноски. От друга страна съществува възможността евентуално намаляване на размера на законната лихва да бъде възприето като стимул за неоправдано забавяне на изплащането на дължимите суми, което е в противоречие с идеята на Директива 2011/7/ЕС, чиято основна цел е борбата със забавяне на плащането по търговски сделки.
Новият начин за определяне на законната лихва за задължения във валута отговаря в пълна степен на съвременните икономически условия и осигурява максимално съответствие между размера на лихвата по просрочени задължения в левове и в чуждестранна валута.


Дата на откриване: 17.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари