Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

<p>Предложеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията има за цел да се създаде систематизирана уредба на обществените отношения, свързани с отрасъл ВиК в Република България, която да уреди по-ефективна правна рамка от правила, регламентиращи собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, както и предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги.</p><p>Законопроектът цели преодоляване на установените проблеми чрез създаването на актуална, последователна и съответстваща на съвременната обществено - политическа реалност и социално - икономическата динамика, законова уредба. Същевременно, този закон цели обособяването на уредбата за водоснабдяването и канализацията, да бъде направено по начин, който да съответства и кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, която остава в ЗВ, с устройствените правила по ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с които има допирни точки. С новия закон ще се запазят добрите решения на предходната правна уредба, като част от тях ще се прецизират и допълват въз основа на опита от досегашната практика.</p><p>Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:</p><p>- Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg;</p><p>- e-mail:&nbsp;<a href="mailto:press@mrrb.government.bg">press@mrrb.government.bg</a>.</p>


Дата на откриване: 26.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2020 г. 19:09:55 ч.
dino

Калин В.

Чл.101:"Чл. 101. Споровете между ВиК операторите и потребителите се решават по съдебен ред." е излишен, т.к. не се уточнява какви са споровете. Ако това са жалби на потребители, то чл.75. изчерпва този въпрос с ролята на "комисията". Всякакви други спорове следва да стават по общия ред.

Чл.98 също е излишен - считам, че не е необходимо в този закон да се цитира или преразказва текст от друг закон (в случая ГПК), може просто да се укаже, че това става по общия ред. Това би затруднило излишно бъдеща промяна в някой от двата закона.

Чл.82, ал.1 - в цената на ВиК услугата да се включва компонентът "достъп до услугата". Считам, че е неправилно този компонент да се разглежда като самостоятелен в ценообразуването на ВиК услугите, т.к. осигуряването на такъв достъп не изисква постоянни разходи от ВиК операторите, а се базира на еднократно тяхно действие. В наредбата за ценообразуването това може да се разпише като еднократно заплащане от потребителите, поискали такъв достъп. А постоянните действия по стопанисване и ремонтиране на ВиК мрежата се финансират от плащанията по използвани количества вода.

23 ноември 2020 г. 15:25:48 ч.
ivanstefanov

Иван Стефанов

Чл. 4. Територията на страната за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услугите се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области, съобразно административно-териториалното устройство на страната

Кое налага окрупняването на ВиК дружествата, Общинските ВиК оператори успешно стопанисва публичните ВиК активи, дори с цена на услугата от 1,00 лв., след окрупняването цената ще бъде двойна.

Чл. 82. (1) В цената на ВиК услугите се включват следните компоненти:

  1. достъп до услугата по чл.60, ал.1 по видове;
  2. използвани количества от услугата по чл.60, ал.1 по видове.

(2) Начинът на ценообразуване по компоненти се определя с наредбата по чл.81, ал.5.

 При изчисляване на себестойността на ВиК услугите тези компоненти вече са включени, по този начин цената ще бъде изкуствено увеличен.

Чл. 70. (1) Регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисия за регулиране на ВиК услугите, наричана по-нататък „комисия“. Структурата и правомощията на комисията се определят с този закон.

Защо е необходимо създаването на нова Комисия, КЕВР извършва необходимия контрол върху цените. Не става ясно как назначаването на допълнителна администрация, води до „икономия от мащаба” 

24 ноември 2020 г. 08:33:51 ч.
iv.vasileva

Иванка Василева

С приемането на Наредба за регулиране на ВиК услуги през 2016г. развитието на ВиК сектора пое в правилната посока. Бяха определени индивидуални и дългосрочни нива на показателите за качество на ВиК услугите, които ВиК операторите трябва да постигнат през периода 2017-2026г. В момента сме в средата на периода. До края на годината КЕВР трябва да приеме указания за следващия регулаторен период, да определи индивидуални цели на ВиК операторите на показателите за качество и да бъдат планирани необходимите инвестиции и оперативни разходи. До 30.06.2021г. ВиК операторите трябва да представят в КЕВР новите Бизнес плановете за развитие на дейността за период 2022/2026 г. Поради огромната промяна, която предвижда проектозакона в съществуващата правна рамка, /отменя се ЗРВКУ и части от Закон за водите, създава се нова Комисия за регулиране и т.н./, както и за да бъде осигурено дългосрочно и устойчиво развитие на ВиК сектора смятам ,че за приемане на нов Закон за ВиК може да се говори, едва след края на следващия регулаторен период. След това трябва да бъде направен подробен анализ на развитието на ВиК дружествата, какви са  стойностите на заложените и постигнати нива на показателите за качество. Трябва да бъдат съпоставени постигнатите резултати от Общинските ВиК дружества  и от присъединените към АВиК дружества  и едва тогава може да бъде избран подходящия модел на управление за ВиК сектора. В мотивите към проектозакона липсва подобен анализ, който да доказва  необходимостта от окрупняване на дружествата в страната.

24 ноември 2020 г. 16:21:32 ч.
vanya.belchinska

Предложение на Инициативен комитет Сапарева баня

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ САПАРЕВА БАНЯ учреден на 10.11.2020 г. по реда на чл. 45 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

 

 

отправя следното предложение: от проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията да отпаднат разпоредбите, касаещи задължително присъединяване на общинските ВиК дружества към Асоциациите по ВиК на обособената територия и задължително предоставяне в управление от областната асоциация на ВиК системи – публична общинска собственост, както и разпоредбите предвиждащи задължително окрупняване на обособените територии и автоматично прекратяване на сключените договори от кметовете на общини с местните ВиК оператори.

 

МОТИВИ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

С решение на Народното събрание на Република България на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е възложено в срок до 15 май 2020 г. да подготви и да обяви за обществено обсъждане проект на закон за ВиК. Основната цел на този законопроект е да обедини в един нормативен акт всички обществени отношения, свързани със собствеността, изграждането, управлението и контрола на ВиК системите и съоръженията, статута на Асоциациите по ВиК, както и правомощията и собствеността на ВиК операторите.

1. В чл. 5, ал. 2 от проекта на ЗВиК се предвижда в границата на една обособена територия по чл. 4 /територията на страната за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услугите се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области, съобразно административно-териториалното устройство на страната/, само един ВиК оператор да може да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, публична общинска и/или публична държавна собственост, и предоставяне на ВиК услуги с ВиК инфраструктура, публична общинска и/или публична държавна собственост.

С предложената разпоредба обаче фокусът на посочената по-горе цел се измества и изцяло се променя действащата нормативна уредба, като се предлага консолидиране на ВиК операторите чрез задължително окрупняване на обособените територии. Считаме, че с тази разпоредба се нарушават Конституцията на Република България, действащото европейско и национално законодателство, както и основни демократични принципи.

С предложения текст се нарушава чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление от 15.10.1985 г. /ЕХМС/, който определя местното самоуправление като право и реалната възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население съществена част от обществените дела.

Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от проекта на ЗВиК противоречи и на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Предложената разпоредба не предполага получаване на съгласие от съответната община, а директно поставя същата, както и нейните жители, в ситуация, в която нямат право на избор кой ВиК оператор да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, публична общинска собственост, и предоставяне на ВиК услуги с ВиК инфраструктура, публична общинска собственост на територията на дадена община.

Жителите и Общинските съвети на неприсъединилите се към момента ВиК дружества със 100 % общинска собственост многократно са изразявали своето несъгласие за присъединяване към Асоциациите по ВиК на обособените територии.

Не на последно място, няма мотиви, нито правно основание какво налага това задължително окрупняване на обособените територии. Не е налице нормативен текст, нито в българското, нито в европейското право, който да задължава общините да се присъединяват към една Асоциация по ВиК на територията на една област, както и липсва нормативен текст, съгласно който ВиК операторите следва да се консолидират.

С приемането на разпоредбата на чл. 5. ал. 2 от проекта на ЗВиК за жителите на Общините, които не искат да се присъединат, ще настъпят необратими негативни последици - значително поскъпване на разходите за предоставяне на гражданите на общината на ВиК услуги, неминуемо съкращаване на персонал и ликвидиране на местното ВиК дружество, както и влошаване качеството на предоставяната услуга.

24 ноември 2020 г. 16:22:43 ч.
vanya.belchinska

Предложение на Инициативен комитет Сапарева баня

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ САПАРЕВА БАНЯ учреден на 10.11.2020 г. по реда на чл. 45 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

отправя следното предложение: от проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията да отпаднат разпоредбите, касаещи задължително присъединяване на общинските ВиК дружества към Асоциациите по ВиК на обособената територия и задължително предоставяне в управление от областната асоциация на ВиК системи – публична общинска собственост, както и разпоредбите предвиждащи задължително окрупняване на обособените територии и автоматично прекратяване на сключените договори от кметовете на общини с местните ВиК оператори.

В §11 от Преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗВиК се предвижда автоматично прекратяване на сключените договори от кметовете на общини с местните ВиК оператори и задължително предоставяне на общинските ВиК съоръжения на Асоциация по ВиК, която от своя страна ще ги предостави на избрания ВиК оператор.

С предложената разпоредба се нарушава чл. 140 от Конституцията на Република България, съгласно който общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.

С приемане на разпоредбата, Общините автоматично ще се задължат да прекратят сключения с общинското ВиК дружество договор и да предоставят общинските ВиК съоръжения на Асоциацията по ВиК, която от своя страна ще ги предостави на избрания ВиК оператор, което ще доведе до плащане на единна цена от местното население за вода, съответно до увеличаване разходите на жителите на тези Общини, предвид по-високата в пъти цена на водата във вече определените ВиК оператори.

Интересът на териториалната общност в настоящия случай не е прехвърляне на съоръженията, публична общинска собственост и активите, в това число, капитала на общинското дружество, на окрупнената обособена територия в лицето на Асоциация по ВиК, повишаване цената на водата и съкращаване на работни места, респективно прекратяване и ликвидация на общинското ВиК дружество. При тази разпоредба също се наблюдава задължаване на общините за предприемане на нарочни действия без извършване на предварителен анализ и проучване на евентуалните последици.

3. С § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВиК се предлага следното: Когато в една административна област има повече от една обособена територия, към обособената територия с най- голям брой потребители се присъединяват останалите обособени територии в границите на областта, от влизането в сила на този закон. А с ал. 2 на същия параграф собствениците на В и К системи - публична собственост на прекратените обособени територии стават по силата на този закон членове на асоциацията по В и К за обособената територия, към която са присъединени прекратените обособените територии.

Предвид мотивите, изложени в т. 1 и 2 по-горе следва да се запази към момента действащата законова уредба регламентирана в сега действащия Закон за водите.

Непрекъснато в публичното пространство излизат сигнали от общини, които са присъединени към Асоциациите по ВиК и искат да излязат от там, недоволни.

При учредяването на Асоциация по ВиК, във връзка с отпускане на средства за развитие на водния сектор, практиката показва, че обикновено средствата отиват за областните центрове, а малките общини не получават почти нищо, откъдето произтича и тяхното недоволство, а цената е единна за цялата Асоциация по ВиК.

На практика, малките общини съфинансират чрез високите цени проектите на областните центрове за сметка на понижено качество на предоставяната ВиК услуга.

През 2016 г. Общинските съвети бяха изправени пред същия казус за присъединяване към границите на Асоциациите по ВиК на обособената територия на съответната област, което както сега предизвика огромно обществено  недоволство и част от Общинските съвети със свое решение категорично отказаха присъединяването.  Различното, четири години по-късно, е в това, че към днешна дата дори не се иска съгласието на местната общност за присъединяването й към Асоциацията по ВиК, а само с няколко текста в новия законопроект за ВиК общината е задължена да предостави на новата Асоциация по ВиК всички съоръжения и да прекрати автоматично договора си с местния ВиК оператор с цел сключване на допълнително споразумение към договора с консолидирания ВиК оператор.

„Питейната вода не е търговски продукт, а природно богатство - наследство, което следва да бъде опазено и защитено".

  

 

24 ноември 2020 г. 23:00:49 ч.
Илиева 12

Относно социалната поносимост заложена в закона.

По чл. 69 ал 1  Предлагам  ''средния месечен доход на домакинство в съответната административна област" да бъде заменен с ""прага на бедност"". Не бива достъпа до питейна вода да се превръща в стока лукс.

По въпроса за етажната собственост: никъде не е осигурено правото на платците да получат документиран достъп и яснота, до сумите които плащат за сградно разпределение. Досегашната практика съгл. остарялата наредба 4 е да не се издават фактури или други документи удостоверяващи отчитането на общите водомери за частни лица. Т, е имаме задължение, да платим общо сградно разпределение, но нямаме право на документ и информация как се формира сумата.

24 ноември 2020 г. 23:13:04 ч.
Илиева 12

Относно новата структура на управление на ВиК услугита заложена в закона.

Новата структура е източник на допълнителен разход за издръжка и предпоставка за високи цени, без да има гаранции за инвестиции и обновяване на остарялата и постоянно аварираща мрежа на ВиК дружествата. С какво една допълнителна управленска "шапка" ще подобри услугата на ВиК? 

25 ноември 2020 г. 07:16:00 ч.
iv.vasileva

Инвестиции

При участието на държавата с 35 % от гласовете  в асоциацията и вземане на решения от общото събрание с мнозинство от ¾ от гласовете, каквито са правилата регламентирани в чл.16 от законопроекта, гласът на малките общини се свежда само до участието им, но никога не биха могли да защитят собствена позиция. Дори и да е налице и общ интерес на всички общини в областта, вземане на решения без държавата е невъзможно. За да бъде запазен принципа на равнопоставеност, предлагам да бъде добавен чл.19, ал.2 – 5% от приходите от продажби на ВиК услуги на всяка община да бъдат реинвестирани в изграждането на ВиК системи и съоръжения на територията на съответната община“

25 ноември 2020 г. 10:24:30 ч.
ivanstefanov

Иван Стефанов

В проектозакона не е указано какво ще се случи с Общинските ВиК дружества и как ще бъдат уредени трудовите правоотношенията с работниците и служителите . По-голямата част от тях работят в местните ВиК оператори от години и отлично познават спецификата на ВиК мрежата, поради това предлагам да бъде добавен чл.53, ал.2

Чл.53.ал.2 Работниците и служителите работещи в общинските ВиК дружества да бъдат преназначени в областния ВиК оператор.