Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасяме за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 2013 г. и бр. 76 от 2014 г., бр. 35 от 2015 г., бр. 104 от 2018 г. бр. 27 и 83 от 2019 г.).

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат е приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г., наричана за краткост „Наредбата“ и е в сила от 1 януари 2012 г. Същата е издадена на основание чл. 30а, ал. 3 и чл. 30б, ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Разпоредбата на чл. 30а, ал. 3от ЗМИ в актуалната към приемането й редакция (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.) е предвиждала условията и редът за включване в списъка на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за неговото поддържане да се определят в наредба на Министерския съвет, която се приема по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика. Причините, които налагат приемането на предложения проект, са свързани с необходимостта от привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията в Закона за медицинските изделия (приети с § 36 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г.).

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 21.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари