Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година (Наредбата) се определят критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В резултат на утвърдените от постоянния секретар на отбраната предложения в писмо с рег. № 30-02-25/10.02.2020 г. на заместник-началника на отбраната, относно унифициране оформянето на документите в частта за полагане на подпис в атестационните формуляри по Наредбата, последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на ЗОВСРБ и докладна записка с рег. № 22-35-8/09.10.2020 г. на и.д. директора на Служба „Военно разузнаване“, както и с цел да се отстранят констатирани слабости, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 година. Наредбата е съобразена и с представеното становище на командира на Военноморските сили относно атестирането на военнослужещите, които навършват пределна възраст, придобили са право на пенсия и са в хипотезата на § 7, ал. 1 и 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИД на ЗОВСРБ.

С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се реализират предложенията, както следва:

1. Унифицира се оформянето на документите в частта за полагане на подпис в атестационните формуляри на военнослужещите.

2. Регламентира се механизма за атестиране, като се залага принципа, че всеки военнослужещ, който има действително изпълнение на съответна длъжност най-малко 6 месеца за една календарна година, подлежи на атестиране, който се отнася и за военнослужещите, които навършват пределна възраст, придобили са право на пенсия и са в хипотезата на § 7, ал. 1 и 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИД на ЗОВСРБ (ДВ, бр. 38 от 2020 г.).

3. Разработва се нов атестационен формуляр, който напълно съответства на изискванията, установени с разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредбата. Заложените във формуляра професионални компетентности и личностни характеристики ще осигурят постигане на въведените с чл. 1, ал. 2 основни цели на атестирането на офицерите от Служба „Военно разузнаване“.

4. Синхронизира се на Наредбата с последните промени в ЗОВСРБ и Правилника за прилагане на ЗОВСРБ.

 


Дата на откриване: 20.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2020 г. 15:39:34 ч.
ivanmihalev

Коментар

В описанието на Компетентност № 8: „КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ, С РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА НАТО И ЕС, И С ПАРТНЬОРСКИ СЛУЖБИ“, за оценяване с 8 и 9 точки, има изискване за "представителен външен вид". За 10 точки няма такова изискване.

Представителният външен вид е характеристика на дадено лице, свързана на първо място с неговата телесна конструкция и лице, след това се нарежда облеклото и накрая стилът на поведение, начинът на говорени и т. н. Последните характеристики се оценяват чрез останалите изисквания за всяко ниво, така че зад термина "представителен външен вид" остава да се подразбира телесната конструкция, лицето и облеклото.

В тази светлина, с разглежданото изискване за "представителен външен вид", по-ниските, по-слабите, тези, които не блестят с някаква красота, т. е. не отговарят в пълна степен на изикването за представителен външен вид, не би следвало да бъдат оценени с 8/9 точки, въпреки, че може да отговарят на останалите изисквания (предполага се, че изискванията са комулативни за всяко ниво, т. е. ако не отговаряш на едно изискване, не отговаряш на нивото). Оценяването по такъв критерии води до дискриминация на "непредставителните" лица, на база индивидуални физически характеристики, които или е невъзможно или е изключително трудно да бъдат променени, освен това се оценяват чисто субективно (някои хора харесват високи и слаби, други по-атлетични, трети имат предразсъдаци на база биологичен пол и т. н.).

От друга страна, за оценка с 10 точки няма изискване за представителност, което води на мисълта, че "представителния външен вид" не е чак толкова важна характеристика.

Във връзка с гореизложеното, предлагам изречението "Представителен външен вид." или да отпадне, или да бъде заменено с друг текст, подлагащ на оценка отношението към облеклото/униформата, например "Поддържат опрятен външен вид.", или "Поддържа уставен външен вид.", или нещо подобно, с което да се елиминира влиянието на анатомичните характеристики на оценяваното лице.

 

В случаите, в които за дадена длъжност има възможност за придобиване на класна специалност, е целесъобразно да се включва още един опционален критерий (напр. № 16) - няма придобита КС (0 т.), II клас (3 т.), I клас (7 т.), майстор (10 т.) (или друго точкуване). По този начин ще се даде допълнителен стимул за повишаване на квалификацията на лицата, които са на текива длъжности.

Включването на такова изискване в някои от другите критерии, като 14 или 15 например, не е удачно, тъй като има много длъжности, за които няма предвиден ред за придобиване на класни специалности. В случай, че към посочените по-горе критерии се включи изискване за класна специалност, то горните лица няма да могат да бъдат оценени с високи балове, независимо, че ще изпълняват всички останали изисквания за даден бал, поради факта, че нямат придобита класна специалност.