Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

С проекта се цели да се постигне съответствие на нормативния акт, регламентиращ обществените отношения в областта на йонизиращите лъчения и по специално реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол с настъпилите промени в Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.) и приетата с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. Наредба за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.) и Наредба № 11 за здравни норми изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2019 г.), с които са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 21.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари