Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Постановление №142 на Министерския съвет от 2019г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027г

 

 

С приемането на постановлението ще се създаде нормативна уредба за изготвяне на стратегическия план на Република България за участие в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през програмния период 2021 – 2027 г., отразяваща спецификите на заинтересованите страни. С приемането на проекта се стимулира по-ефективното участие на неправителствения сектор в подготовка на програмния документ.

 

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 октомври 2020 г. 13:23:15 ч.
НСЗКБ

СТАНОВИЩЕ от Националния съюз на земеделските кооперации в България

 

 

 

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

КОПИЕ:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

от

Националния съюз на земеделските кооперации в България

 

Относно: Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА,

 

С приемането си през 1999 г. Закона за кооперациите създаде нова форма на сдружаване на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество да осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси, а именно кооперациите. Съгласно чл.1 от закона кооперациите са юридически лица.

Националният съюз на земеделските кооперации в България е създаден през 1991 г., като през 2000 г. е регистриран по Закона за кооперациите като Национален съюз на земеделските кооперации в България със статут на кооперация. Той е неразделна част от българската кооперативна система, един от четирите, признати от Министерския съвет за национални съюзи. Членуващите в съюза над 450 земеделски кооперации са обединени на териториален принцип в 19 областни и регионални съюзи на земеделските кооперации, които са членове на Националния съюз на земеделските кооперации в България. В тази връзка представляваният от мен съюз се явява втората по големина организация на земеделски стопани в страната, която обаче не е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел, а съгласно изискванията на българското законодателство като кооперация.

Ето защо с изненада установихме, че в приетото Постановление № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. в състава на Тематичната работна група не е предвидено включването в състава на представители на най-старото обединение на земеделски производители в страната – Националния съюз на земеделските кооперации в България.   

Във връзка с гореизложеното Националния съюз на земеделските кооперации в България предлага в § 1. от публикувания за обществено обсъждане проект на ПМС за допълнение на Постановление № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. да се добави създаване на още една точка 17 със следния текст: „Национален съюз на земеделските кооперации в България, – само за стратегическия план, който се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.“. По този  начин в процеса на създаване на Стратегическия план ще бъдат включени всички заинтересовани национални обединения на земеделски производители в страната.

 

 

 

 

С уважение,

 

Явор Гечев

Председател на НСЗКБ