Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт.

В чл.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е регламентирано правото на общините да определят свои символи и почетни звания. Разпоредбите на чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от ЗМСМА уреждат правомощията на Общинския съвет за одобряване на символ и печат на общината, както и удостояване с почетно гражданство на български и чуждестранни граждани. В тази връзка законодателят е дал възможност на всяка една община да уреди с наредба материята, относно символите и почетните звания, начина за използването им и реда за тяхното връчване.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет - Раднево, както и на следния е-mail адрес:

obshtina@obshtina.radnevo.net


Дата на откриване: 8.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 8.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари