Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи н

По-съществените изменения и допълнения, предвидени с проекта на наредбата, са свързани със следното:

В чл. 11а, т. 13 от наредбата е предвидено, че лицата, които се явяват на психологически изследвания, се явяват на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория, в която е проведено първото. Не са уредени обаче случаите, в които някоя психологическа лаборатория преустанови дейността си или лице, което провежда психологически изследвания, е заличено от регистъра. По тази причина става неизпълнимо изискването на наредбата второто изследване да се проведе в лабораторията, в която е проведено първото. Затова в проекта са разписани подробни текстове, които определят в коя лаборатория се провежда второто изследване на лице, което е получило отрицателно заключение от първото, и как се предава и съответно получава архивът (регистрационни карти и резултатни карти от проведеното първо изследване) на психологическата лаборатория, в която ще се проведе второто изследване – в случаите, когато тя е различна от тази, в която е проведено първото. Предлага се лицата, които се явяват на второ психологическо изследване, да имат право на избор в коя лаборатория да се явят, а архивът от първото изследване ще се предава на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, която от своя страна ще го предоставя на лабораторията, в която ще се проведе второто изследване – когато се касае за лица, заличени от регистъра. В останалите случаи, в които лицето, провеждащо психологическите изследвания, не е заличено от регистъра, а е преустановило работата си в някоя от психологическите лаборатории, вписани в списъка към удостоверението му за регистрация, то има задължението да съхранява архива от изследванията, създаден от закритата лаборатория и да го ползва, когато това е необходимо.
 
С проекта на наредба се предлага също така огледът за съответствие с изискванията на психологическа лаборатория да се извършва от един служител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, а не както е в момента от комисия от двама служители на агенцията. Един служител е напълно достатъчен за извършването на оглед на лабораторията, още повече, че огледът се извършва в присъствието на представител на лицето, което е подало заявление за извършване на регистрация, то подписва протокола за съответствие и би могло да възрази срещу направените констатации.
 
Предлага се прецизирането на някои текстове, уреждащи реда за извършване на регистрация, както и текстове, с които е уредена процедурата по организирането на психологическите изследвания. Целта е процедурите да са по-ясни, по-опростени и да дават възможност за осъществяване на контрол от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
 
С проекта се предлагат подробно разписани текстове, в които са определени правомощията на Изпълнителна агенция “Автомобила администрация” по извършването на контрол върху дейността на лицата, извършващи психологически изследвания.
 
Лице за контакти:
Здравко Аспарухов
Държавен експерт,
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тел. 930 88 65
E-mail: psiholozi@rta.government.bg


Дата на откриване: 22.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари