Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2021 г.

Списъкът се изготвя на основание чл. 13а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (НСПДА) и се приема с Решение на Министерския съвет.

 

Списъкът включва специалности, които са необходими на съответната администрация и за които в продължение на повече от 18 месеца не са намерени подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от ЗДСл. В решението се посочват броят и размерът на стипендиите за всяка от включените специалности. Списъкът се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, не по-късно от 30 септември на текущата година.

 

За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс по специалност, включена в Списъка от специалности, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии.

 

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв. Стипендията се изплаща до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план на студента. Срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

 

Провеждането на стипендиантската програма ще позволи на административните структури да привличат бъдещи служители с конкретна специалност, необходима за осъществяване на дейността им, още преди завършване на тяхната образователно-квалификационна степен, като в същото време привлечените по този начин могат да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършването на образованието си.


Дата на откриване: 2.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари