Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

С правилника се детайлизира правната уредба на обществените отношения, свързани със структурата и работата на асоциациите по ВиК. Правилникът определя начина на представляване на членовете на асоциацията в общото събрание, процедурите за свикване и вземане на решения от общото събрание, правомощията на органите; финансите и имуществото на асоциациите; изработването на регионалните планове и програми за ВиК системите и съоръженията; отношенията с ВиК оператора, както и структурата и правилата за работа на асоциацията. 

Изменението на действащия към момента Правилник чрез приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПИД на ПОДАВиК) се налага след анализ на функционирането на асоциациите до момента и на съответствието с изискванията на Закона за водите, Наредбата за изискванията и критериите за В и К операторите и за квалификацията на персонала им, предприетите мерки за облекчаване на административната тежест и прилагане на електронния обмен на информация, регламентирани с нормативни актове. С проекта на ПИД на ПОДАВиК се създават условия за функциониране на асоциациите по В и К в условията на извънредни ситуации, като се регламентират процедури за организиране и провеждане на неприсъствени заседания на общото събрание, урежда се възможността за заместване на председателя на асоциацията, в случаите на продължително отсъствие.


Дата на откриване: 31.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари