Обществени консултации

Проект на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Развитието и широкото внедряване на изкуствения интелект (ИИ) е приоритет за страните в Европейския съюз.

Екип от представители на Българската академия на науките (БАН), заедно с външни експерти разработи проект на документ за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. „Изкуствен интелект за интелигентен растеж“, който получи положителни становища от заинтересованите държавни институции. С оглед на изготвяне на документ, който да бъде представен на обществено обсъждане и внесен в Министерски съвет, проектът на БАН беше доработен от експерти на МТИТС в Концепция за развититето на изкуствения интелект в България до 2030 г. Направени са редакционни промени и допълнения в сътветствие с предложенията на консултираните държавни институции.

Концепцията предлага цялостна визия за развитието и използването на ИИ в България. Основава се върху стратегическите и програмни документи на Европейската комисия, които разглеждат ИИ като един от основните двигатели на цифровата трансформация в Европа и значим главен фактор за осигуряване на конкурентоспособността на европейската икономика и високо качество на живот.

Представени са основните предпоставки и предизвикателства за развитието на ИИ в България за периода 2020-2030 г. Направен е преглед на съществуващи стратегии и проекти за развитието на България през следващите години. Определени са основните области на въздействие и специфичните мерки: изграждане на надеждна инфраструктура за развитие на ИИ; развитие на изследователски капацитет за върхови научни постижения; създаване на знания и умения за развитие и използване на ИИ; подкрепа за иновации с цел внедряване на ИИ в практиката; повишаване на осведомеността и изграждане на доверие в обществото; създаване на нормативна база за развитие и използване на надежден ИИ в съответствие с международните регулаторни и етични стандарти; създаване на условия за финансиране и устойчиви инвестиции за развитието на ИИ.

Предлага се изпълнението на Концепцията да се координира от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Предвид хоризонталния характер на дейностите, отговорността следва да бъде споделена и от други администрации – Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция „Електронно управление“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, и др., при запазване на водещата роля на МТИТС.

Проектът на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. е добра основа за разработването на Национален план за действие/Пътна карта в областта на ИИ с конкретни срокове и финансово подкрепени мерки. 

Проектът се предоставят за обсъждане за срок от 30 дни.

Лице за контакт:
Тотка Чернаева
Началник отдел „Европейски програми и проекти“,
Дирекция „Информационни технологии“,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Тел.: 02/94909 292

E-mail: tchernaeva@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 19.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 18.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари