Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България са предвидени конкретни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.).

С член 3, параграф 1, буква “а” от регламента е въведено изискване превозвачът да е действително и трайно установен на територията на съответната държава – членка на Европейския съюз, в която кандидатства за издаване на лиценз.
 
Също така с член 7, параграф 1 от регламента е предвидено превозвачите да доказват съответствието си с изискването за финансова стабилност чрез годишните си финансови отчети, заверени от одитор. Регламентът предвижда възможност лицензиращият орган в съответната държава да предвиди финансовата стабилност на превозвача да бъде доказвана чрез банкова гаранция или застраховка на професионалната отговорност на превозвача.
 
Съответствието с изискването за установяване на територията на Република България се доказва с декларация по образец, предвиден в наредбата.
За доказване на съответствието с изискването за финансова стабилност е предвидено следното:
 
Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка по образец, предвиден в наредбата. Към справката се прилагат следните документи:
годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;
банкова гаранция, отговаряща на изискванията или договор за застраховка;
удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Превозвачите, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Превозвачите, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Когато превозвачът доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер по-малък от предвидения в член 7, параграф 1 от Регламент № 1071/2009, освен годишния финансов отчет, представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция могат да бъдат сключени съответно издадени за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.
 
Банковата гаранция трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
 
Договорът за застраховка на превозвача трябва да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно член 7, параграф 1 от регламента. Договорът за застраховка трябва да е сключен за застраховка по раздел II, буква „А“, т. 3, 8, 9 и 13 от приложение № 1 от Кодекса за застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на превозвача. Периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.
 
Въвежда се изискване към превозвача да извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които им е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност. Предпътният преглед ще се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение към наредбата, и е в трудовоправно или друго облигационно правоотношение с превозвача.
 
С цел преодоляване на социалната изолация и интегрирането на хората с увреждания в обществото, в Наредба 33 от 3 ноември 1999 г. са регламентирани задължителни изисквания по отношение оборудването на автогарите. Изискванията на чл. 54, ал. 2, т. 10, 11 и 12 от Наредба № 33, касаят осигуряването на достъпен маршрут за хората с увреждания от улицата до автогарата и в автогарата до автобуса, като изискването за наличие на подемна платформа или рампа е предвидено с цел преодоляване на височината на стъпалата на автобуса. Тази разлика в нивото от сектора, предназначен за качване и слизане на пътниците, до пода на автобуса може да бъде преодоляна с такъв вид оборудване. Този начин се отнася само за случаите, когато хората със специфични потребности нямат достъпен транспорт с автобус, оборудван за превоз на трудноподвижни лица и се налага единствено да се улесни качването им в автобуса, и не се налага те да имат достъп вътре в него с инвалидната количка.
 
Лица за контакт:
Габриела Митова
Началник на отдел "Европейски въпроси и международна дейност",
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
Тел. 02/930 88 58,
E-mail: gmitova@rta.government.bg;
 
Цветелина Илиева-Йорданова
Държавен експерт в отдел "Европейски въпроси и международна дейност", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
Тел. 02/930 88 81,
E-mail: cilieva@rta.government.bg


Дата на откриване: 19.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари