Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната

С проекта на постановление се въвежда възможност за определяне на линия на бедност за страната, която да се прилага при изпълнение на стриктни и обективни условия, финансова дисциплина и ограничения, които обичайно предшестват рязко влошаване на условията на пазара на труда, бързо покачване нивата на безработица и като цяло на рискове, изискващи мерки за запазване жизненото равнище, степента на подкрепа към уязвимите групи и ограничена гъвкавост при взимането на решения, касаещи балансираното развитие, относимо към бюджетното планиране.

През текущия период се очаква намаление на приходите в бюджета, което налага мобилизиране на всички средства за укрепване на социално-икономическите последици в отговор на пандемията.

 Поради променените условия се налага да се допълни Методиката за определяне на линията на бедност по начин, който да предостави процедурни възможности за управление на рисковете и ефективност в условията на резки икономически спадове и промяна на условията към текущата на определянето година. Промяната създава възможност на министъра на труда и социалната политика да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения размер на линията на бедност за страната през текущата година.


Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 август 2020 г. 09:40:05 ч.
Aziti

Българска дефиниция за бедност ...за сравнение

Поради различните условия на заплащане на възнаграждение

- при пандемия и при нормални условия

- на държавни/общински служители, на наемни работници в частния сектор, на самоосигуряващи се,

- живеещи в собствно жилище или под наем, в къща с градина или в блок,

- работещи в населеното място по местоживеене, в близост до населеното място, в чужбина, 

- хронично болни и или с хронично болни членове в смейството

- закриляни деца с изявени дарби в семейството

- итн

ще се наложи ли да се допълни Методиката за определяне на линията на бедност с дефиниция, изчисляване и презичисляване на българския специфичен

екстистенциален минимум за живот,

екстистенциален минимум за здравословен живот,

екстистенциален за цивилизован живот,

жизнен минимум за здравословен живот,

социален минимум за цивилизован живот,

екстистенциален, жизнен и социален минимум за цивилизован и здравословен живот.

26 август 2020 г. 10:02:38 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27440/

26 август 2020 г. 11:27:05 ч.
Aziti

Бедността като част от цялото

Аналогично на линията за бедност моля да се изчисли и линия за богатост, насищане и пренасищане. Кога сам възприема един човек себе си за беден или богат или заситен или презаситен?!

Какво се случва с хората, които живеят между линията на бедност и линията на богатост?! Какви социални мерки предвижда и предприема държавата за тези хора?

Семействата на предлагащите днес социални услуги с помощи от държавни или европейски средства към коя група се самопречисляват  - бедни, богати, заситени или презаситени? Моля да започнете проучването точно с тази група от предлагащи социални усуги.

03 септември 2020 г. 14:37:01 ч.
ltomev

Промяната в методиката е необходима, но трябва да се прецизира текста

При твърде противоречивата динамика на линията на бедност по SILC през последните 4 години и значителния 3-годишен лаг между референтната година на дохода и годината на прилагане на линията на бедност, предлаганото допълнение на методиката е необходимо. Следва обаче да се прецизира текстът, като се посочат точно измерими индикатори. Критерият "забавяне темпа на растеж на БВП" трябва да се замени с "отрицателен ръст на БВП". Освен това, трябва да предвиди и възможността за корекции в обратния случай - когато, при ниски базисни данни, е налице риск от силно подценяване на линията на бедност в условията на ускорен растеж и благоприятна икономическа прогноза. Повече подробности виж на https://www.knsb-bg.org