Обществени консултации

Приоритет № 10 "Институционална рамка" на Националната програма за развитие България 2030

С Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. бяха одобрени Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030.

Структурата на Националната програма за развитие България 2030 предвижда създаването на Приоритет 10 „Институционална рамка“.

Целта на приоритета ще е подобряването на институционалната рамка, като усилията ще бъдат насочени към намаляване на регулаторната тежест, подобряване на качеството, предвидимостта и устойчивостта на политиките на изпълнителната власт и на нормативната среда, укрепване на независимостта на съдебната система и намаляване на риска от корупция, което ще подобри бизнес средата и международната конкурентоспособност на икономиката. Успешното изпълнение на интервенциите в посочените области ще адресират Цел 16 „Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Съгласно т. 2 на решението и приложението към него водещи институции, за разработването на приоритета са администрацията на Министерския съвет и Министерството на правосъдието.

Съгласно т. 4 на решението отделните приоритети се изготвят съгласно образец, приложение към решението.

Съгласно т. 5 на решението след изготвянето на първи проект на детайлизирани отделни приоритети водещите институции провеждат обществени консултации със заинтересовани страни, в т.ч. с Икономическия и социален съвет.

Съгласно т. 6 на решението след провеждането на обществените консултации отделните приоритети се изпращат на Координационния комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020.

След одобряването на Националната програма за реформи България 2030 в цялост ще се пристъпи към разработване на пакет от конкретни мерки, чрез изпълнението на които да бъдат изпълнение заложените в националната програма цели.

Поради тази причина настоящата обществена консултация е насочена основно към предложения от заинтересованите страни на конкретни мерки, които да залегнат в следващия пакет от мерки.

Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го направят чрез следните комуникационни канали:

  • Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на потребител чрез имейл);
  • Електронна поща: is.ivanov@government.bg;
  • Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).
  • Официална кореспонденция на адрес гр. София, П.К. 1594, бул. „Дондуков“ № 1. Писмата следва да се адресират до дирекция „Модернизация на администрацията“, администрация на Министерския съвет.

Име на координатора на консултацията и контакти: Искрен Иванов, 02/ 940 20 93 is.ivanov@government.bg.

Като приложение на Консултационния документ е съставен онлайн въпросник, който заинтересованите страни са поканени да попълнят.

* Всички получени предложения, независимо по какъв канал са получени, ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

** Всички предложения ще бъдат публикувани във вида, в който са получени.

*** Авторите на предложенията ще бъдат видими, след публикуването на предложенията.


Дата на откриване: 4.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 август 2020 г. 08:17:51 ч.
Aziti

Нови договори за държавните и общински служители

- да се изисква минимум практически опит в частния сектор при кандидатстване в държавно или общинско учреждение.

- да се изисква минимум практически опит в различни сфери при кандидатстване в държавно или общинско учреждение за управленчески пост.

- назначаване на (безработни) младежи като помощен персонал (сянки) на държавни и общински служители на управленски постове.

- държавните и общински служители да се назначават на 25%, 50% или максимум 75% и  да работят минимум 25% в дирекция от друга сфера като БЧК, пожарна, полиция, инспекторат, паркове и гадини, чистота, справяне с и предотвратяване на бедствия, образование, изхранване на населението итн. Държавните и общински служители да имат право на платен отпуск за квалификационни курсове, като и за упражняване на дейност в извънредно положение или при нужда.

- научните работници в държавни институти да се назначават на максимум 75% и  да работят минимум 25% в дирекция от друга сфера като БЧК, пожарна, полиция, инспекторат, паркове и гадини, чистота, справяне с и предотвратяване на бедствия, образование, изхранване на населението итн. Държавните и общински служители да имат право на платен отпуск за квалификационни курсове, като и за упражняване на дейност в извънредно положение или при нужда.

- съветници на държавни служители да доказват практически (доброволчески) опит от БЧК, пожарна, полиция, инспекторат, паркове и гадини, чистота, справяне с и предотвратяване на бедствия, образование, изхранване на населението итн

07 август 2020 г. 01:58:41 ч.
Димитър

Използвайте навсякъде абсолютните стойности на индикаторите, вместо ранга на страната (мястото) в ЕС

Текущи и целеви стойности на индикаторите за изпълнениеИзползвайте навсякъде абсолютните стойности на индикаторите, вместо ранга на страната (мястото) в ЕС.С други думи, използвайте Score вместо Ranking. Употребата на Ranking не е смислена по две причини:- ако има спад в рамките на ЕС, а България запази сегашната си стойност и изкуствено получи по-висок ранг, това няма да означава, че е станала по-добра

- ако има всеобщо подобряване на състоянието в ЕС и ляво наклонено J-разпределение на стойностите на страните от ЕС, тогава същият и дори по-нисък ранг на България няма да означава, че страната не се развила или че положението се е влошило. Напротив - ако има подобрение на абсолютните стойности, значи има подобрение.

09 август 2020 г. 07:11:05 ч.
Aziti

Комуникационни проблеми на изпълнението на ИнституционалнаТА рамка на ниско и високо ниво

Анкета за определяне и самоопределяне на комуникационните проблеми вътре в институция, в дирекция, в звено и при комуникация с граждани по време на изпълнение на  ИнституционалнаТА рамка. Възможна класификационна рамка

"заглушаване на пост"

"Китайски шушукане/ телефонна игра /руски скандал"

"прекрасен телефон"

"безжичен телефон"

"Телефонът"

"Грешката става по-голяма, като преминава от уста в уста"

"шепнене игра" "Шепнеща игра"

"Съобщение игра"

"Гарванът струва десет"

"Счупена игра на телефон"

"глух телефон" или "мъртъв телефон"