Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

С проекта на наредба се предлагат:

  1. Промени, свързани със системата за сертифициране на лица, отговорни за поддръжката (ЛОП) на железопътни превозни средства и сертифициране на лица, изпълняващи функции по поддръжката на железопътни превозни средства.

Системата за сертифициране, приложима по отношение поддържането на товарните вагони, е приета с Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 година относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007 (Регламент (ЕС) № 445/2011). Системата за сертифициране на други железопътни превозни средства, различни от товарни вагони, е установена с Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (Наредба № 59).

В съответствие с разпоредбите на чл. 14, параграфи 6 и 8 от Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798), Европейската комисия е приела Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 на Комисията от 16 май 2019 година за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 предвижда система на сертифициране за всички видове превозни средства, включително товарните вагони. Във връзка с това е необходимо в Наредба № 59 да бъдат направени съответните промени относно системата за сертифициране за всички видове железопътни превозни средства, установена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, независимо, че регламентът се прилага пряко в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) от 16 юни 2020 г.

  1. Промени, свързани с прецизиране на някои от разпоредбите на Наредба № 59 относно удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура, единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия и други редакционни корекции.
  2. Отлагане прилагането на разпоредби относно срокове на валидност на сертификати за ЛОП и на сертификати за функции по поддържането, издадени преди 16 юни 2020 г по Регламент (ЕС) № 445/2011 или по Наредба № 59.

 

С § 1, § 3 и 4 от проекта на наредба в чл. 1, чл. 26 и чл. 28 на наредбата са направени допълнения с цел прецизиране предмета на Наредба № 59 относно удостоверение за безопасност, единен сертификат за безопасност, сертификат на лице, отговорно за поддържането  (ЛОП) на железопътни превозни средства и сертификат на лице, изпълняващо функции по поддържането. С предложените допълнения се постига пълно съответствие на предмета на наредбата с предвидената в чл. 7, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) компетентност на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

С § 2 от проекта се предлага изменение на чл. 12а в съответствие с чл. 8, параграф 5, чл. 10, параграф 2 и Приложение V от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 относно изготвянето на годишен доклад за дейността на ЛОП и на лицата, изпълняващи функции/част от функции по поддържането.

С § 5 от проекта се прецизира текстът на чл. 29, ал. 1 от наредбата, който се отнася както за заявленията по чл. 28, ал. 1 за единен сертификат за безопасност, така и за заявленията по чл. 28, ал. 3 за удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура.

С § 6 от проекта се прецизира текстът на чл. 30 относно издаването на ръководство съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763), за подаване на заявление за единен сертификат за безопасност съгласно чл. 10, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/798 и издаването на ръководство за подаване на заявление за удостоверение за безопасност в съответствие с чл. 12, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/798.

С § 7 от проекта в чл. 31 се създава ал. 2, с която в Наредба № 59 се въвежда прилагането на предварителна процедура от ИАЖА при разглеждането на заявление за издаване на единен сертификат за безопасност. Това е необходимо с цел съответствие на разпоредбите на Наредба № 59 относно процедурата за разглеждане на заявления за издаване на единен сертификат за безопасност от ИАЖА с условията за провеждане на предварителна процедура за издаване на единен сертификат за безопасност съгласно чл. 3, параграф 2 и чл. 4, параграф 5 от  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.

С § 8 от проекта се прецизира текста на чл. 35 относно изискванията към система за управление на безопасността, която са длъжни да установяват железопътните предприятия съгласно Приложение I на Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията от 8 март 2018 г. за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2018/762).

С § 9 от проекта в чл. 38, ал. 1 се прецизира текстът относно заявлението за единен сертификат за безопасност в зависимост дали е за нов, подновен или изменен/актуализиран единен сертификат. В чл. 38, ал. 3 от наредбата, във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 по отношение на други превозни средства, освен товарни вагони, е направена промяна относно оценката на капацитета на железопътното предприятие да изпълнява функциите на ЛОП за превозните средства, а не само за товарни вагони, като част от оценката на заявлението за издаване на единен сертификат за безопасност, когато железопътно предприятие не притежава валиден сертификат на ЛОП. В чл. 38, ал. 5 се прецизира текстът на препратката относно нотификацията на националните правила за безопасност – към чл. 21.

С § 10 от проекта в чл. 39 са направени изменения и допълнения относно процедурните етапи и срокове за оценка на заявление за издаване на единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие, съобразни с чл. 10, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/798 и чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763.

С § 11 от проекта се създава чл. 39а, с който, в съответствие с чл. 10 от Директива (ЕС) 2016/798, се определя изготвянето на становище за съответствие с националните правила за безопасност от ИАЖА, в случай, че единния сертификат за безопасност на железопътно предприятие се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС), както и начинът на процедиране от страна на ИАЖА, в случай на несъгласие между ИАЖА и АЖТЕС.

С § 12 от проекта в чл. 40 се предлагат изменения и допълнения, свързани с процедурите в случай на преиздаване или на изменения, които изискват актуализиране на единен сертификат за безопасност или в случай, че железопътното предприятие желае да разшири областта си на дейност. Промените са съобразени с отговорностите на заявителите и процеса на оценяване на безопасността съгласно чл. 4 и Приложение II, т. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 и чл. 10, параграф 13 и 14 от Директива 2016/798.

С § 13 от проекта в чл. 43, ал. 1 и 2 се прецизира текстът относно решението за ограничаване или отнемане на единен сертификат за безопасност, издаден от ИАЖА или от АЖТЕС и прилагането на временни мерки за безопасност от ИАЖА. Създадена е ал. 3 относно прилагането на арбитражна процедура, в случай на несъгласие между ИАЖА и АЖТЕС относно констатациите при надзора, упражняван от ИАЖА след издаването на единен сертификат за безопасност от АЖТЕС.

С § 14 от проекта е актуализиран текстът на чл. 48, ал. 4 във връзка с отмяната на Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 година относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност и определяне на изискванията към системата за управление на безопасността на управител на железопътна инфраструктура съгласно Приложение II на Делегиран регламент (ЕС) 2018/762.

С § 15-20  в чл. 62а-62е се предвиждат изменения и допълнения във връзка с въвеждането с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 на система за сертифициране на ЛОП на всички железопътни превозни средства и отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 за сертифициране само на ЛОП на товарни вагони.

С § 21 от проекта е актуализиран текстът на чл. 62ж относно определянето от ИАЖА на ЛОП или на лице, изпълняващо функции по поддръжката чрез алтернативни мерки спрямо системата за поддръжка, прилагани чрез дерогации, които се предоставят от ИАЖА или от АЖТЕС в съответствие с чл. 15 от Директива (ЕС) 2016/798.

С § 22 от проекта се създава чл. 62з относно задължението на ИАЖА да представя на всеки три години доклад до АЖТЕС за дейността си като сертифициращ орган на ЛОП и на лица, изпълняващи функции по поддръжка и да предоставя информация при поискване от АЖТЕС или от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в съответствие с разпоредбата на чл. 6, параграф 7 и 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779.

С § 23 от проекта  се прецизира текстът на чл. 64, ал. 1, т. 8 от Наредба № 59 в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 9 от ЗЖТ относно функцията на ИАЖА като Национален орган по безопасността (НОБ) в железопътния транспорт за сертифициране на ЛОП и на лица, които изпълняват функция по поддържането.

С § 24 от проекта е актуализиран текстът на чл. 65 от наредбата във връзка с отмяната на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно общ метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност и относно сътрудничеството на ИАЖА с АЖТЕС в случай на прилагане на временни мерки за безопасност, когато при надзорната дейност като НОБ ИАЖА установи риска за безопасността.

С § 25 и § 26 от проекта са предложени актуализации на препратките в чл. 67, ал. 2, т. 5 във връзка с изменението на чл. 62ж и в чл. 77, ал. 1.

С § 27 от проекта в чл. 91 са направени промени във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 година относно структурата за докладване, която трябва да бъде следвана при докладите за разследване на железопътни произшествия и инциденти.

С § 28 от проекта в чл. 92 са направени промени, свързани с прецизиране на разпоредбите относно структурата на докладване при разследване на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, провеждано от управителя на инфраструктурата, железопътните предприятия и на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти на линиите от вътрешния железопътен транспорт.

С § 29 от проекта в Допълнителните разпоредби се актуализират т. 2, в съответствие с дефиницията съгласно чл. 3, т. 1 от Директива (ЕС) 2016/798 и т. 7б в съответствие с чл. 17, параграфи 1 и 7 от Директива (ЕС) 2016/798.

С § 30 от проекта се прецизира към кои членове от Наредба № 59 е Приложение № 1 и текста на т. 6.7 от „Допълнение“ в съответствие с т. 6.7 от „Допълнение“ на Приложение I на Директива (ЕС) 2016/798.

С § 31 и 32 от проекта се отменят съответно Приложение № 4 относно заявлението за издаване на сертификат на ЛОП на железопътни превозни средства, различни от товарни вагони и Приложение № 4а относно сертификата на ЛОП на железопътни превозни средства, различни от товарни вагони – във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, в Приложение III и Приложение IV на който са определени формулярите на заявление и формулярите на сертификат на ЛОП.

С § 33 от проекта е направено изменение на Приложение № 4б на Наредба № 59 в съответствие с Приложение III Директива (ЕС) 2016/798, във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 за сертифициране на ЛОП за всички железопътни превозни средства и отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 за сертифициране на ЛОП на товарни вагони.

С § 34 и 35 от проекта се отменят съответно Приложение № 5 относно заявление за издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на железопътни превозни средства, различни от товарни вагони, Приложение № 5а относно сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на железопътни превозни средства, различни от товарни вагони във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, в Приложение III и Приложение IV, на който са определени формулярите на заявление и формулярите на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на всички видове железопътни превозни средства.

С § 36 от проекта се отменя Приложение № 5б на Наредба № 59 относно принципи и критерии към лицата, кандидатстващи за сертификат за функции по поддържане, възложени на външен изпълнител от страна на ЛОП, във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, съгласно който изисквания и критериите по отношение на съответните функции по поддържането са определени в Приложение II на регламента.

С § 37 от проекта  е направена промяна в Приложение № 8, тъй като окончателният доклад от разследване на тежко железопътно произшествие, изготвен от националния разследващ орган – Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, се изготвя съгласно Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 година относно структурата за докладване, която трябва да бъде следвана при докладите за разследване на железопътни произшествия и инциденти.

С § 38 от проекта се предлага промяна с цел оставане на валидни до изтичане на срока, за който са издадени, сертификатите за ЛОП по Регламент (ЕС) № 445/2011 издадени преди 16 юни 2020 г. от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Предлага се и сертификатите за ЛОП за поддръжката на возила, различни от товарни вагони, издадени преди 16 юни 2020 г. от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да останат равностойни на сертификатите по Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 и да останат валидни до изтичане на срока, за който са издадени или най-късно до 16 юни 2023 г.

С § 39 от проекта се предлага отлагане прилагането на разпоредбите на § 17 относно чл. 62в, ал. 6.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба. В резултат от прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще прилага единна европейска системата за сертифициране на лица, отговорни за поддържането на железопътни превозни средства и за сертифициране на лица, изпълняващи функции по поддръжката на железопътни превозни средства, не само за товарни вагони, а за всички видове железопътни превозни средства. Направените промени са в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779. Промените в Наредба № 59 са отразени в таблицата на съответствие на Директива (ЕС) 2016/798 и проектът е съгласуван в Работна група № 9 без бележки. Проектът на наредба беше публикуван за публично обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, който е в сила от 16.06.2020 г. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

Лице за контакт:
Жоро Димитров,
Главен секретар на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02/9409575
Ел. поща: JDimitrov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 3.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари