Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. и доп. бр. 67 от 2007г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г.) Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС е с цел прецизиране на текстовете, които касаят въведените разпоредби на Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година, както и задълженията и отговорностите на собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, както и на собствениците на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделско стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника по отношение на издадените разрешения за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя. Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за пътищата специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя. В този смисъл, администрацията, управляваща пътя издава съответното разрешително, което важи за превозване на еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут, за определен срок. Същото следва да бъде съгласувано от МВР и заинтересованите администрации (НЕК, НКЖИ, МТИТС и други), чиито интереси могат да бъдат засегнати, съобразно маршрута на придвижване. Предвид това е необходимо ясно регламентиране на етапите, съпътстващи издаването на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС, както и съответните отговорности на администрацията, управляваща пътя, лицата, които извършват превозите и службите за контрол. Съгласуването на издаденото разрешително с органите на МВР не е етап от процедурата по издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. То не предшества издаването на документа и не е условие за издаването му, а е една последваща процедура, която е в пряка зависимост от осъществявания от страна на МВР контрол по републиканските пътища. Липсата на съгласуване с органите на МВР не е условие АПИ да откаже издаване на разрешително, поискано от заинтересованите лица. В проекта на наредба се предвижда възможността собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, да могат да подадат заявление за издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС и чрез лицензиран пощенски оператор, в съответствие с изискванията на Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. В предложения проект на Наредба, в чл. 10, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и 2 и чл. 20, ал. 1 е актуализирано и наименованието на друг подзаконов нормативен акт, а именно: „Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.).“ В проекта на наредба е добавена разпоредба, в която срокът в §7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства е актуализиран, във връзка с Решение (ЕС) 2019/984 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и показатели за безопасност. Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на: Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/ E-mail press@mrrb.government.bg


Дата на откриване: 31.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 31.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари