Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

С проекта на наредба се предлага Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да бъде определена за субект по чл. 7а от Регламент (ЕС) 1300/2014 относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ, L 356 от 2014 г.) (Регламент (ЕС) 1300/2014), отговорен за събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността на железопътните гари в Република България.

Предлага се и съобразяване на разпоредби на наредбата с изискванията на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (Директива (ЕС) 2016/797) и редакционни корекции.

Мотивите за предложеното допълнение на наредбата са следните:

С § 1 се предлага за субект по чл. 7а от Регламент (ЕС) 1300/2014 да бъде определена Национална компания „Железопътна инфраструктура“. От 16 юни 2019 г. е в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/772 за изменение на Регламент (ЕС) 1300/2014. Съгласно изискванията на параграф 1 от новия чл. 7а „Събиране, поддържане и обмен на данни за достъпността“ от Регламент (ЕС) 1300/2014 „в срок от девет месеца, считано от 16 юни 2019 г., всяка държава членка решава кои субекти отговарят за събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността.“ Определеният субект ще отговаря за събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността на всяка гара на територията на държавата членка. Информацията, която ще се обменя, ще съдържа описание на характеристиките и оборудването на пътническите железопътни гари, както и информация относно състоянието на съответствие на гарите с ТСОС ЛНП. Съгласно Приложението към Регламент (ЕС) 1300/2014, изменено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/772, субектите, които събират данни за достъпността, свързани с активите, не трябва да са независими от ежедневното управление на тези активи.

Предметът на дейност на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, като основен управител на железопътната инфраструктура съгласно Закона за железопътния транспорт, обхваща дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура, управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, ежегодно изготвяне на референтен документ на железопътната мрежа, съдържащ параметрите за експлоатация на железопътната инфраструктура, както и приложения, относими към събирането, поддържането и обмена на данни за достъпността, както следва: Приложение 6 Карта на железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ, Приложение 15 Таблица списък на гарите и информация за тях по отношение на обслужване на пътници, Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях.

През 2016 г., в изпълнение на чл. 8 на Регламент (ЕС) 1300/2014 работна група, включваща представители от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, изготви Национален план за изпълнение на техническите спецификации за оперативна съвместимост относно достъпността на железопътния транспорт за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (НПИ на ТСОС ЛНП) на Република България, подписан през м. декември 2016 г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Същият план е нотифициран пред ЕК с писмо № Пв 7.2.3-15/10.01.2017. Неразделна част от НПИ на ТСОС ЛНП са Приложение 1- Достъпност на жп гари за ЛНП съгласно националните правила и Решение 2008/164/ЕО и  Приложение 2 - Карта на жп линии и гари, обслужващи ЛНП, изготвени от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като основен управител на железопътната инфраструктура, разполага с необходимата информация по отношение на достъпността на пътническите железопътни гари, извършваните дейности във връзка с тяхното модернизиране, обновяване или друг вид работни дейности, както и не е независим субект от ежедневното управление на тези активи.

С § 2 се постига съобразяване с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/797 като в чл. 44з на наредбата се предлагат изменения и допълнения относно подаване към Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) чрез системата за обслужване на едно гише OSS на искане за вземане на решение за одобряване на техническите решения, предвидени за проекти за оборудване по железопътната линия за Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS). Допълнени са текстове относно издаването на становища от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, както и процедурата, съгласно която заявителят може да изиска преразглеждане или да обжалва решение за отказ от АЖТЕС по искането му.

С § 3 в чл. 54л, ал. 2 се прави редакционна промяна, коригираща препратката – към чл. 54и, ал. 1.

С § 4 в чл. 55, ал. 4, т. 1 се допълва изискването към лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на съставните елементи и подсистемите (нотифициран орган), да бъде търговец, учреден в Република България, в съответствие с чл. 30, параграф 2 във връзка с чл. 36, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797. В чл. 55, ал. 2, т. 11 е коригирана препратката – към чл. 56, ал. 3.

В чл. 56 с § 5 се прецизира текста на ал. 4 и е добавен текст относно отговорността на лицето за оценяване на съответствието (нотифициран орган) относно дейностите на техните дъщерни дружества или подизпълнители, в съответствие с чл. 31, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/797.

С § 6 в чл. 56в, ал. 4 се коригира препратката – към чл. 56, ал. 4.

С § 7 в чл. 60б, ал. 2, т. 1 се допълва изискването към лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието с националните правила, да бъде търговец, учреден в Република България, в съответствие с чл. 30, параграф 2 във връзка с чл. 36, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797. Създава се нова ал. 3 относно изискванията към определените органи. Допълненията са в съответствие с чл. 45, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797.

 

Проектът на наредба беше публикуван за публично обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на чл. 7а от Регламент (ЕС) 1300/2014. Задължението за определяне на субект, отговорен за информацията по достъпността, е следвало да се изпълни в 9-месечния срок по чл. 7а, параграф 1 от Регламент (ЕС) 1300/2014, който изтече на 15 март 2020 г.

 

 

Лице за контакт:
Даниел Неделков
Главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
Телефон 02/9409511
E-mail: DNedelkov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 28.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари