Обществени консултации

Проект на наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение

Проектът на наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение (обн. в ДВ, брой 79 от 2019 г.) е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ обхваща изучаването и практическата реализация на клиничните дейности “Анестезия”, “Кардиопулмонална ресусцитация” и  “Интензивно лечение”.

Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение са свързани с допълване на местни анестетици и антидотни лекарствени продукти, използвани в анестезиологията.

С проекта наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганите задължителни етапи  при анестезия и интензивно лечение.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Aнестезиология и интензивно лечение“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата спинална анестезия с Prilocaine             (Takipril) 20mg/ml, amp. 5ml и използването на Sugammadex (Bridion) за възстановяване от невромускулна блокада.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

 

 


Дата на откриване: 24.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари