Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили към Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 34/23.04.2019 г.), от 1 януари 2020 година се откри Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в град Долна Митрополия.

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-14-19 от 14 май 2020 г. (обн. в Държавен вестник брой 48 от 26.5.2020 г.) беше открит и Професионалния сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили (ПСК-ВВС) към Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Съгласно чл. 23в. от Закона за професионалното образование и обучение,  професионалните колежи осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията, като уреждат устройството и дейността си в правилник.

В чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е регламентирано правомощието на министъра на отбраната да издава правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните колежи.

Настоящият Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили (ПСК-ВВС) към Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е съобразен с изискванията и разпоредбите на горепосочените нормативни актове, както и със заповедта на министъра на образованието и науката № РД-14-19 от 14 май 2020 г., за откриване на образователната институция.

В Правилника са разписани текстове свързани с правомощията и функционалните отговорности на органите за управление на колежа и на основните звена, развитието на инструктурския състав, правата и задълженията на обучаемите в колежа, организацията на учебния процес и международната дейност, както и финансовото и логистично осигуряване на образователната институция.

В Правилника са разписани и текстове свързани с правомощията и функционалните отговорности на органите за управление на колежа, правата и задълженията на обучаемите в него, организацията и провеждането на учебния процес и методическа дейност, както и организацията на финансовото и имуществено състояние на образователната институция.

 

 


Дата на откриване: 23.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари