Обществени консултации

проект на ЗИД на Закона за резерва на въоръжените сили на РБ-я

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) се предлагат следните изменения и допълнения:

Създава се възможност за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв, като всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 (шест) месеца. Осигурява се възнаграждение, здравно и социално осигуряване при изпълнение на договор за срочна служба в доброволния резерв. Наличие на договор и даване на статут на срочна служба в доброволния резерв за срока на договора, ще доведе до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на Отечество. С увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили. Открива се възможност за по-гъвкав подход и разширяване на обучението на българските граждани в етапите на средното образование за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.Дава се статут и оперативна самостоятелност на Централно военно окръжие като самостоятелно юридическо лице, което ще способства за по-пълно изпълнение на функциите и задачите му, свързани с изпълнение на разпоредбите от ЗРВСРБ.

Създават се условия за повишаване на способностите за оповестяване, осигуряване и доставяне на запасни и техника-запас за военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.Ще се увеличат възможностите на въоръжените сили за комплектуване на контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната с необходимите специалисти, изпълняващи договор за служба в доброволния резерв. С увеличаване на годините за водене на отчет на запасните, както и на служителите от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ ще се подобрят мобилизационните способности на страната и ще се повиши готовността на въоръжените сили за защита на Отечеството чрез ефективно използване на тези български граждани, съобразно специфичната им подготовка. Доброволните резервисти ще се използват по-ефективно за срока на договора, чрез въвеждане на изискване от 2 години до навършване на пределна възраст за прием на служба в доброволния резерв. Работодателите ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗРВСРБ, се публикуват  на Портала за обществени консултации за 14 дни, тъй като след проведеното в края на 2019 г. обществено обсъждане бяха отразени постъпилите бележки и предложения и е необходима експедитивност по отношение на подготвителните действия за стартиране на новата срочна служба в доброволния резерв и попълването некомплекта на въоръжените сили

 

 


Дата на откриване: 14.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юли 2020 г. 12:08:18 ч.
SPIRDON SPIRDONOV

До кога и защо със звание от запаса?

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България Министерството на отбраната предлага:

„§ 22. В чл. 79 (заб. – той регламентира пределната възраст за водене на военен отчет на резервистите и запасните с военна подготовка) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) т. 1 думите „сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери“ се заличават.

б) т. 2 се изменя така: „2. за сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 60 години;“.

в) създава се нова т. 2а: „2а. за старшите офицери – 62 години;“

г) т. 3 се изменя така: „ 3. за офицерите с висши военни звания – 65 години;“

2.Създава се ал. 3: „(3) Пределната възраст за водене на военен отчет на запасните, прекратили служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е 63 години.”. „

Моето  предложение е да се допълни този текст така:

3. Създава се ал. 4: „ (4) Военното звание от запаса се запазва и след достигане на пределна възраст за водене на военен отчет в разерва и запаса.

Второ предложение

Към чл. 13 на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България се създава ал. 3:  (3) „Българските граждани с военно звание от запаса и резерва могат да се сдружават в неправителствени организации, т.е. юридически лица с нестопанска цел, за съвместна работа с органите на Министерството на отбраната, като финансово се  подпомагат за сметка на държавния бюджет.“ Става дума за организации, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.

Мотиви

Запазването на военното звание от запаса не изисква финансови средства нито от бюджета на Министерството на отбраната, нито от държавния бюджет.  Приемането на този текст в закона ще има само морално значение за тези, които са отдали години в защита на страната. Както докторът е доктор до края на живота си, инженерът е инженер до края на живота си, професорът е професор до края на живота си, защо българският воин да не носи званието си от запаса до края на живота си, което да бъде гарантирано от закона.

По второто предложение – в условията на недостиг на кадрови и резервен състав, нуждата от ползване на потенциала на напусналите военната служба  и с оглед на необходимостта от популяризиране на военната професия, съвместната работа с неправителствени организации, които декларират и доказват своята непартийност и военно-патриотична кауза, би могла да бъде от полза единствено на Въоръжените сили, отбраната и националната сигурност.  

 

 

 

 

27 юли 2020 г. 13:58:56 ч.
CeSP

уточняване

Предлагам текстаовете на чл. 57, ал. 1, т. 6 и чл. 59б, ал. 1, т. 7 да придобият вида "да не навършват 40 години в годината на кандидатстване."

 

Текста на чл. 57, ал. 8 "... и други актове на въоръжените сили." е некоректен. Въоръжените сили не издават актове.