Обществени консултации

Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 3 "Интелигентна индустрия" на Националната програма за развитие България 2030

Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 3 "Интелигентна индустрия" на Националната програма аз аразвитие 2030.

Политиката в областта на интелигентната индустрия ще цели стимулиране на процеса на цифровизация на реалната икономика. Ще се създадат предпоставки за модернизиране и автоматизиране ан българските предприятия.

 


Дата на откриване: 13.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 28.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юли 2020 г. 13:26:11 ч.
MilenaZh

Предложения за допълнения на Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 3 "Интелигентна индустри

Изпращаме на Вашето внимание

предложения за допълнения по работния вариант на Националната програма за развитие на България в частта Приоритет 3 "Интелигентна индустрия", излъчени от 

Работна група „Дигитализация и иновации“ към Камара на строителите в България

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При  т. 3.1.а Цифрови инструменти и компетентност 

Ще бъдат предприети мерки за стимулиране на широкото използване на цифровите технологии от бизнеса с цел повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, подобряване на ефективността на бизнес процесите, постигане на по-бърз икономически растеж и достигане на по-високи нива на добавена стойност. Ще бъдат положени целенасочени усилия за преодоляване на множеството бариери, свързани с ограничен човешки и организационен капитал и дефицит на знания, включително за улесняване достъпа на предприятията до цифрово ноу-хау и информационни и комуникационни технологии. Ще бъде стимулирано разработването на инструменти за електронна търговия, прилагането на управленски информационни системи, внедряването на системи за информационна сигурност, както и на софтуер/технологии за управление на данни и организация и контрол на бизнес процеси.

Българските предприятия ще бъдат подкрепяни чрез обучения в областта на цифровите технологии и информационната сигурност, включително и за използване на възможностите на електронната търговия и маркетинг, за повишаване на трансграничните продажби. За подобряване на бизнес средата приоритетно ще бъдат търсени и прилагани дигиталните решения за развитие и популяризиране на бизнеса, както и за създаването на по-добри условия за по-висока производителност. Паралелно със стимулирането на използването на цифрови инструменти ще бъде подкрепяно повишаването на цифровата компетентност на персонала в предприятията и възможностите за използване на цифровите технологии.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При  т. 3.1.б Индустрия 4.0

Дигитализацията на предприятията ще бъде осъществявана чрез въвеждане на водещи технологии, като максимална ефективност ще се търси чрез технологиите от Индустрия 4.0. Свързването на физическите с цифровите системи, използването на индустриален интернет (Интернет на нещата), 3D принтиране и прототипиране, Големи по обем данни (Big Data), изчисления в облак, добавена реалност, използването на изкуствен интелект и системи за киберсигурност, машинното обучение, роботиката, технологии за управление на данни и информационно моделиране и т.н. ще бъдат приоритетно подкрепяни за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия и създаваната добавена стойност. С цел укрепване на връзката между науката и индустрията за развитието на Индустрия 4.0 ще бъде създаден фонд за финансиране на проекти в областта на Индустрия 4.0 и изкуствения интелект, както и за подкрепа на проектни предложения, кандидатствали по Рамкова програма „Хоризонт 2020“/“Хоризонт Европа“, Програма „Цифрова Европа“ и получили Печат за високи постижения, но които не са получили финансиране по програмите.

Мерките ще бъдат насочени към подкрепа за внедряване на продукти, технологии, стандарти и бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0; за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на изкуствен интелект, изчисления в облак и т.н.; въвеждане на стандарти от Индустрия 4.0; изграждане на демонстрационна екосистема, чрез тестови центрове за апробиране на технологии от Индустрия 4.0; информационни кампании, насочена към МСП за разясняване същността и ползите от цифровата трансформация, както и за повишаване на уменията и знанията на заетите в предприятията и техните мениджъри.

Ще бъдат предприети мерки за надграждане на София Тех Парк като реална платформа за предоставяне на специализирани услуги подпомагащи автоматизацията и дигиталната трансформация в българската индустрия. 

-----------------------------------------------------------------------------

Милена Желязкова

Технически сътрудник на

Работна група „Дигитализация и иновации“ 

към Камара на строителите в България