Обществени консултации

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за малките и средните предприятия

Откриват се консултации по повод извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за малките и средните предприятия за периода 1999 - 2019 г., като са разгледани най-важните групи изменения и допълнения, направени в него през това време с основен акцент върху ефектите от закона, проявени през последните 5 години от неговото действие.

Цел на последващата оценка на въздействието е да установи и измери действителните (реалните) последици (ефекти) от прилагането на идентифицираните изменения и допълнения в Закона за малките и средните предприятия и политиките за създаване на благоприятна за тяхното развитие среда, чрез извършването на:

-   Анализ на натрупаната практика по прилагане на измененията и допълненията на Закона за малките и средните предприятия;

-   Анализ на административната тежест, произтичаща от Закона за малките и средните предприятия;

-   Анализ на резултатите от прилагането на изменените и допълнени текстове на нормативния акт;

-   Идентифициране на мерки за повишаване ефективността на уредбата.

 

Консултацията е насочена към:

- микро, малки и средни предприятия и техните организации;

- бизнес организациите;

- институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика в рамките на обхвата на Закона за малките и средните предприятия;

- академичните среди, които изследват сферата на икономиката, бизнеса и предприемачеството.

Цел на консултацията: Да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението и становището си за това доколко съществуващата уредба отговаря на нуждите на институции и бизнес, включително МСП, какви са срещаните проблеми при нейното прилагане на практика и отговарят ли заложените пред нея цели на постигнатите в действителност резултати.

Съпътстващи цели на консултацията са:

·                 получаване на мнения и становища от заинтересованите страни за постигането на целите, ефективността, ефикасността, устойчивостта и полезността на разглежданите интервенции;

·                 получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на разглежданите интервенции;

·   идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела на взаимодействие между администрацията и МСП;

· оценка на ефектите от разглежданите интервенции.

 

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвижда се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона.

Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата за насърчаване на МСП.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация);

E-mail: s.liubenova@eurolex.bg.

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Северина Любенова, тел.: 0888 599 468.

Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 8.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари