Обществени консултации

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Откриват се обществени консултации по повод извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за дейностите по предоставяне на услуги /ЗДПУ/.

Консултацията е насочена към:

- към администрациите и институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика и осъществяват административно обслужване и контрол в рамките на обхвата на ЗДПУ;

- към физическите и юридическите лица, които са адресати на режимите по ЗДПУ, участват във формирането на политики, имат интерес към сферата на оценяваната политика.

 

Цел на консултацията: Консултацията се с цел да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението и становището си по приложението на закона, както и да формират препоръки за подобряване на въведените с нормативния акт политики.

 

Съпътстващи цели на консултацията са:

· събиране  на допълнителна информация, данни и знания в сферата на регулиране на Закона за дейностите по предоставяне на услуги;

·  идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на работата на компетентните администрации и постигане на заложените цели;

· оценка на въздействието.

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на целенасочени консултации посредством изпращането на конкретни въпросници-анкети до заинтересованите страни, с цел изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона.

Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за срок 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата на административно обслужване, административно регулиране и контрол в контекста на целите на правителствената политика в областта на дейностите по предоставяне на услуги в България.

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail m.valova@eurolex.bg

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70

Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Магдалена Вълова, тел 0888 765 493.

Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 8.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари