Обществени консултации

Постановление на МС за за изменение и допълнение на Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни сре

Проект за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях е подготвен от междуведомствена работна група с участието на представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Гранична полиция” и представители на бизнеса. Мотивите за промени са продиктувани от необходимостта за прецизиране на текстовете на наредбата, уреждащи съгласувателния режим между институциите. При изготвянето на проекта също така са взети предвид и становищата на редица физически и юридически лица, осъществяващи дейността по предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.

Промените могат да се разделят основно в две групи.

Първата група е свързана със синхронизиране на националното законодателство и подзаконовите нормативни актове в съответствие с европейското право в частта, свързана с осъществяването на гранични проверки на лица и плавателни съдове по отношение граничния режим и контрол на яхти и във връзка с въвеждането в Република България на практиката прилагана в Шенгенското пространство. Гранични проверки в българските пристанища се извършва на всички яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, извършващи международно плаване в съответствие с приложение VI, раздел 3 „Морски граници” на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и Съвет за създаване на Кодекс на Общността за движението на хора през граници. С оглед на това се налага да се уеднакви използваната терминология между цитирания регламент и текстовете в Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.
 
С проекта се предлага изискваното „Свидетелство за регистрация (транзитен дневник)” да бъде заменено с „Формуляр за контрол на плавателно средство за развлечение/Control form for pleasure boat”, като промяната не е свързана само със заглавието на документа, а и с режима на издаване му. Формулярът ще се издава при първо посещение в българско пристанище на плавателни средства, пристигащи от трети страни от съответната регионална дирекция „Гранична полиция”. Предвижда се и предоставяне на обобщена седмична справка между двете администрации за извършените гранични проверки на яхти.
 
Предлагат се също така и промени, свързани с особеностите при използването на плавателни средства за спорт и развлечение във вътрешните водни пътища на Република България (българският участък на р. Дунав). В тази връзка в проекта е предложено създаването на нов раздел – Раздел IIа „Правила за плаване във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни малки кораби и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.
 
Втората група промени е продиктувана от необходимостта от повишаване безопасността на предлаганите водноатракционни услуги в резултат на натрупания практически опит от прилагането на Наредбата.
 
С предлаганите изменения и допълнения на наредбата се предвижда да се даде възможност за разполагане на зони за предоставяне на водноатракционни услуги и на по-малките плажове, без да се нарушават правата на ползващите плажната ивица. Предлага се да се допусне разполагането на зони за предоставяне на водноатракционни услуги с моторни плавателни средства и на охраняеми плажове с дължина на водната граница с Черно море по-малка от 300 м, при условие, че са спазени съответните изисквания за безопасност и отстояние между две съседни зони.
 
В предложения проект са уточнени правата и задълженията на концесионерите и наемателите на морските плажове и подизпълнителите на водноатракционни услуги, свързани с предоставянето на тези услуги. Предлага се разпоредба, с която те да бъдат задължени да назначават управители на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни средства, които да притежават правоспособност, съгласно Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, най-малко „водач на кораб до 20 БТ” за зоните на Черно море или „водач на малък кораб” за зоните на р. Дунав.
 
В проекта се прецизират текстовете, свързани с повишаване на безопасността на предлаганите услуги. Въвежда се използването на специализирани джетове, като спасителни средства, каквато е и практиката в други европейски страни. С цел осигуряване безопасността на плажуващите се предлага обособяването на коридори да може да се замени с плаващи, несамоходни, обезопасени, закотвени от брега понтони, достигащи извън зоната за къпане и завършващи с плаваща закотвена платформа, от която моторните плавателни средства да тръгват или на която да се завръщат. По тези понтони ползвателите на водноатракционни услуги ще могат да достигат до плавателните средства. Използването на тези специални понтони ще допринесе допълнително за повишаване безопасността на къпещите се във водата.
 
Лице за контакт:
Любомир Костов
ИА „Морска администрация”
Тел. 02/930 09 10


Дата на откриване: 24.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари