Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Раднево /Приета с Решение №872 от 18.12.2014 г. на Общински съвет – Раднево, в сил

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на незаконни строежи или части от тях, Общинския съвет е приел Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Раднево.

        С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от Община Раднево на влезли в сила заповеди на Кмета на общината, издадени на основание чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на незаконни строежи или части от тях. Наредбата се прилага за строежи четвърта, пета и шеста категория - незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ, или на части от тях на територията на Община Раднево.

Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

Актуализация на текстове от Наредбата и привеждането ѝ в съответствие с настъпили промени в структурата на община Раднево.

ІІ. Цели, които се поставят:

Съдържанието на същата да бъде в съответствие със структурната организация и професионална ангажираност на отделните нива в  Община Раднево.


Дата на откриване: 16.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари