Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Раднево / Изменена с Решение №615 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Р-е №231 от 26.09.2017 г. на Адм.съд-СтЗ

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинския съвет е приел Наредба за рекламната и информационната дейност  на територията на Община Раднево.

Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

Актуализация на текстове от Наредбата и привеждането ѝ в съответствие с настъпили промени в структурата на община Раднево и създаване на общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

ІІ. Цели, които се поставят:

      Съдържанието на същата да бъде в съответствие със структурната организация и професионална ангажираност на отделните нива в Община Раднево.


Дата на откриване: 16.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари