Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общинския съвет е приел Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево.

Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.

 

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

1.Основна причина за актуализацията на Наредбата се налага поради настъпили промени в нормативната база на Р България в областта на управлението на отпадъците.

2.Друга съществена причина за промени в раздел VII е изграждането на цялостна система за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход  на община Раднево.

3.Съществен момент е и изграждането на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, което поема много от дейностите, свързани с отпадъците на територията на Общината.

4.Необходимост от актуализация на тази Наредба произтича и от факта, че община Раднево попада в обхвата на изградената вече Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора.

 

 

ІІ. Цели, които се поставят:

1.Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Раднево цели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висок порядък.

2.Проектът е изготвен в съответствие и изпълнение на политиката на община Раднево за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, оползотворяването им и намаляване на количеството депониран отпадък.

3.Промените целят внасяне на по-голяма яснота при управление на специфичните потоци отпадъци – биоразградими, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, опасни отпадъци.

4.Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите, свързани с отпадъците.


 


Дата на откриване: 16.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари