Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за представителите по индустриална собственост

 

Предложеният проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за представителите по индустриална собственост е изготвен с оглед необходимостта от привеждането й в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с чл. 49 от Договора за функциониране на Европейския съюз и чл. 14, пар.1 на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар. Тези разпоредби съдържат забрана за дискриминационни изисквания към доставчиците на услуги, свързани с националност и местожителство в рамките на определена територия. 
Европейската комисия (ЕК) e отправила запитване до българските власти относно прилагането на някои разпоредби от НПИС, и по-конкретно относно изискванията на чл.4, т.1 и 2, съгласно които, за да бъде вписано в Регистъра на представителите по индустриална собственост, едно лице трябва да е български гражданин и да има постоянно местожителство на територията на Република България. Тези изисквания за националност и местожителство са дискриминационни и забранени по смисъла на Директива 2006/123/ЕО.
За да се приведе НПИС в съответствие с Европейското право са предложени съответните изменения и допълнения в една от разпоредбите й - в чл. 4, т.1 и т.2, който регламентира законовите изисквания за придобиване правоспособност на представител по индустриална собственост.
Предложеният проект на ПМС е коригираща мярка, с която се цели предотвратяване стартирането на процедура по нарушение срещу Република България. В същото време се създава и законова възможност, граждани на държава членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или граждани на Конфедерация Швейцария, да могат да бъдат допуснати до упражняване на професията „представител по индустриална собственост” в Република България.


Дата на откриване: 23.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари