Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на НВУ Васил Левски

Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (старшински) колежи се издават от министъра на отбраната.

В изпълнение на горепосочената законова разпоредба е подготвен проект на правилник, който е обсъден и приет от Общото събрание на Националния военен университет „Васил Левски“ и чрез началника на университета е представен на министъра на отбраната за издаване.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“ е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, последните изменения и допълнения в Закона за висшето образование /обн. ДВ бр. 17 от 2020 г./, Закона за развитието на академичния състав на Република България е правилника за неговото прилагане. Отчетено е и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.) за изменение на Решението за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

В Правилника са разписани текстове свързани с правомощията и функционалните отговорности на органите за управление на университета и на основните звена, развитието на академичния състав, правата и задълженията на обучаемите, организацията на учебния процес и международната дейност, както и финансовото и логистично осигуряване на образователната институция.


Дата на откриване: 29.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари