Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и Министреството на вътрешните работи организират обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закон за движението по пътищата (ЗДвП).

Сега действащият ред на ЗАНН се определя като бавен и недостатъчно ефективен. За голяма част от констатираните нарушения следва да бъде издаден акт за установяване на административни нарушения (АУАН), а след това налагането на глобата да се извърши след издаването на наказателно постановление (НП). Чести са случаите, при които административнонаказателната отговорност не може да бъде реализирана поради изтичането на давностните срокове и във връзка с невъзможността да бъдат открити нарушетелите, за да им бъдат връчени НП. Това несъмнено поражда чувството за безнаказаност, води до увеличаване на пътнотранспортния травматизъм и неизпълнение на целите на ЗДвП - да се опазят живота и здравето на участниците в движението по пътищата.

С проекта на ЗИД на ЗДвП се променя реда за установяването на нарушенията на ЗДвП, с което се съкращава процедурата по налагане на административната санкция. Предвижда се установяването на нарушенията и налагането на наказанията да се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ - фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват МПС, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.

Лица за контакти:

Мартин Хубчев, директор на дирекция "Правно-техническа методология и контрол", Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" e-mail: MHubchev@sars.gov.bg;

Петър Тошков, главен юрисконсулт в дирекция "Правно-нормативна дейност", Министерство на вътрешните работи e-mail: pstoshkov@mvr.bg


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2020 г. 14:42:16 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар

Трябва да се премахне въобще контролния талон, който може би го има само в България.

Има съдебна практика (от 2015г), в която е доказано, че контролните точки са само с информативен характер и отнемането им е НЕ Е наказание!

Т.е. изземването на СУМПС поради отнемане на контролни точки по чл.157, ал.4 от ЗДвП е незаконно и всеки, който пожелае може да осъди МВР да му върне СУМПС, отделно и за вреди.

22 май 2020 г. 14:52:56 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 2

Всички предложения въвеждащи издаването на фиш следва да отпаднат, защото влизат в пряка колизия с текстове от ЗАНН и НПК.

С предложенията се въвежда нов ред за налагане на наказания и връчване, който директно е в нарушение на НПК - процесуалният закон, по който се гледат делата в районните съдилища.

Недопустимо е във всеки специален закон да се въвеждат особени правила за налагане на наказания и връчване на документи.

Реда за налагане на наказания и връчване на документи следва да бъде единен и мястото му е само в ЗАНН.

            Недопустимо законодателно разточителство е една и съща материя, като административнонаказателно производство и връчване на документи да се извършва извън правилата по ЗАНН и НПК. Това ще доведе до абсолютен правен хаос.

И към днешна дата не се връчват електронни фишове. МВР изчаква да дойде времето за подновяване на документи, каквато е тази година, и при подаване на заявление за подновяване на СУМПС, паспортните служби към районните управления те пращат в сектор  "Пътна полиция" където на гише се връчват електронни фишове от 2018г !!! Предвид, че хората бързат, плащат фишовете, без да ги оспорват.

Оправданието, че не могат да се намерт нарушителите е извинение за въвеждане на особено спорно връчване, което от досегашната съдебна практика, няма да бъде прието и от съдилищата, и масово ще паднат в съда наложени наказания, които са връчени по ред, който е в нарушение на НПК. 

            Имаше предложение за ЗИД на ЗАНН, което съдържаше подобни абсурдни предложения, които явно се разбра, че са неприложими. Моля направете справка!  http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4880

22 май 2020 г. 15:03:03 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 3

Предложение:

Моля, да се състави група от представители на всяко министерство, което по специален закон може да издава наказателни постановления, представители на Комисиите (КЗК, КФН и подобни), както и представители на Висшия адвокатски съвет,

Тази група да се заеме и да изработи прект на нов ЗАНН, който да бъде съобразен със спецификите на НПК ( по него се гледат делата в райнен съд като въззивен), АПК (защото пред административен съд, като касационна инстанция се разглежда по него), специалните закони и най-вече с общите принципи на правовата държава и справедливостта.

Крайно време е и с новият ЗАНН да бъде преустановено действието на Указа за борба с дребното хулигаство, защото е правен позор (дори да си го заслужават извършителите) да се отнема свобода (чрез арест за няколко дни) по нормативен акт, който е загубил: първо нормативният си характер с изменение на конституцията (от 1971) през 1990; второ противореши на днешната конституция, защото се налага наказание, което не е описано в закон!

22 май 2020 г. 15:52:42 ч.
kojuharov

Коментар

Въвеждането на спорно връчване или иначе казано липса, на каквато и да е прозрачност, за пореден път изправя граждани с/у униформени. Така или иначе е налице пълната липса на доверие на гражданското общество към МВР (в частност към сектор "Пътна полиция"). Липсва какъвто и да е метод за дистанционно връчване, посредством онлайн канали и прочие.

Не е лошо да помислят за промени в контрола по пътищата, но перманентен такъв, а не само с гръмки акции за по 5 дена.

22 май 2020 г. 23:40:59 ч.
asene

Добавка към нормативния акт

Уважаеми Госпожи и Господа,

Предложеният акт има голямо значение за превенцията на ПТП, но мисля, че е малко непълен.

Предлагам да бъде записано, че влиза в сила два или три месеца след обнародване, като в &25 се добави задължението МС да приеме нова Наредба за условията и реда за издаване на СУМПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. С влизане в сила на акта след  3 дни това няма как да стане. В Наредба I-157са записани много правила относно КТ и други документи, които сега отпадат.

От друга страна, считам, че издадените на водачите КТ трябва да се съберат от издателя, а не да остават висящи, за което трябва да се запише в закона, че следва министъра да издаде наредба или да бъде част от преходните и заключителни разпоредби на споменатата в горния абзац.

С уважение: Асен Михалков

26 май 2020 г. 14:15:16 ч.
n_vass_1@abv.bg

фиш вместо АУАН

Колега, Гавраков!

В момента при вицепремиера Захариева има работна група от съдии, адвокати, институции, в които се обсъждат сериозни промени в ЗАНН - проектът премина ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ в тази платформа, но явно в МВР ... не знаят за това.

Иначе е "концептуално сбъркан" проектът за изменения в ЗДвП относно фиш, който да замести АУАН. Те не са "взаимно заменяеми", а "взаимно изключваи" се, господа от МВР!

Но явно в МВР-то не правят разлика между Фиш и АУАН. Фишът се издава само когато нарушителят Е СЪГЛАСЕН ДА ЗАПЛАТИ ГЛОБАТА, т.е. когато е съгласен с установеното нарушение и с фактите по него. При това нарушението трябва да е маловажно (вж. чл.186 от действащия ЗДвП и чл.39, ал.2 от ЗАНН)!

Ако не е съгласен и ги оспорва - тогава се съставя АУАН , т.е. започва се формалната процедура с издаване след това и на НП, както се предвижда в чл.39, ал.3 от ЗАНН.

Идентично - при явно маловажни нарушения, контролните органи НАЛАГАТ ГЛОБА ПО КВИТАНЦИЯ до 10 лева (т.е. нарушителят е съгласен с нарушението и с наказанието)  (чл.39, ал.1 от ЗАНН). 

Глобите по Фиш и квитанция СА ОКОНЧАТЕЛНИ, защото те не се оспорват от самия нарушител (той това е заявил и подписал в тях!) и подлежат на изпълнение. Нарушителят веднага плаща глобата по квитанция, а тази фиш - в 7-дневен срок от връчването му.

Затова ЦЯЛАТА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА, която предвижда фишът да замества АУАН (!), следва да бъде отхвърлена и ПРЕМАХНАТА от този "срамен за правото" проектозакон. 

Ясно и точно е уредено производството ПО УСТАНОВЯВАНЕ на нарушението и ПО НАЛАГАНЕ на наказанието в КОДИФИКАЦИОННИЯ ЗАНН!!!    

Всякакви "свободни творчества" от хора, които нямат ни най-малка представа от административно и административно-наказателно право, следва да се отхвърли.  

 

 

26 май 2020 г. 14:21:51 ч.
n_vass_1@abv.bg

ЗАНН бил "бавен и муден" - ти да видиш!

Сега действащият ред на ЗАНН се определя като бавен и недостатъчно ефективен. За голяма част от констатираните нарушения следва да бъде издаден акт за установяване на административни нарушения (АУАН), а след това налагането на глобата да се извърши след издаването на наказателно постановление (НП). Чести са случаите, при които административнонаказателната отговорност не може да бъде реализирана поради изтичането на давностните срокове и във връзка с невъзможността да бъдат открити нарушетелите, за да им бъдат връчени НП. Това несъмнено поражда чувството за безнаказаност, води до увеличаване на пътнотранспортния травматизъм и неизпълнение на целите на ЗДвП - да се опазят живота и здравето на участниците в движението по пътищата.  

И как издаването на фиш за установяване на нарушението и за налагане на наказанието ще "съкрати" процедурата, колеги от МВР? Нали отново ТРЯБВА ДА УСТАНОВИТЕ НАРУШИТЕЛЯ, да го намерите и да МУ ВРЪЧИТЕ този фиш! Затова не ЗАНН е "бавен и муден", а администрацията на МВР, която при 53 хил. служители (!) НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ нито да намира лицата-нарушители, нито разполага със средствата (камери напр.) да установява нарушенията.

26 май 2020 г. 14:25:44 ч.
n_vass_1@abv.bg

не ЗАНН е бавен!

Ефективността на ЗАНН не зависи от "творчеството" на служителите на МВР, а от бързото му и качествено прилагане!!!!!

Когато АУАН, съставени от полицейските служители, в 85% от случаите "падат" заради сбъркано описание на нарушението или противоречия с правната квалификация, т.е. заради процесуални нарушения, или заради забарено връчване на ЕФ (и изтичане на давност), за това не е виновен ЗАНН!  

Какво да говорим за леки ПТП, при които катаджиите дори нямат достъп до видеозаписите от кръстовищата, където са станали произшествията, които могат да решат казуса!  

 

 

28 май 2020 г. 13:21:31 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Относно кадрите в Пътна полиция

Уважаеми Дами и Господа от МВР,

преди да искате още правомощия за служителите на Пътна полиция, моля да си дадете сметка за резултатите от специализираните полицейски акции "Палките" 1 (2011г)  и 2 (20013г.), които по мнение на Вътрешна сигурност са отчайващи. От 100% проверени служители, 100% са приели подкуп.

А, набиращият сила скандал от няколко дни за участващите във Вайбър група над 150 полицаи от Пътна полиция, които срещу такса от 100 до 600 лева са давали достъп за данни къде са разположени патрули и камери, е потресаващ показател за интегритета на служителите в сектор Пътна полиция. Дори шефът на  Дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР, главен комисар Стефан Банков, се хвана буквално за главата.

Моля, преди да се дават още повече правомощия на служителите от Пътна полиция, първо да бъде реформирана из основи тази служба, защото успеваемостта по податливост на корупция е практически 100%, по констатация на МВР, а не по мое мнение.

Моля да оттеглите проекта и да обмислите ефективни мерки, вклчително и организационни за изкореняване на корупцията в Пътна полиция, а Министерство на правосъдието, в чиито компетенции попада прокета за нов ЗАНН, да продължава да работи и предложи проект.

Хубав ден !

05 юни 2020 г. 15:40:05 ч.
bozho

Предложения:

1. В чл. 186д да се предвиди и изпращане на настоящия адрес на нарушителя, тъй като е по-вероятно той да бъде открит на него, отколкото на постоянния (в случай, че те се различават)

 

2. Да се предвиди промяна в реда на посочване на нарушител в случай, че електронен фиш е издаден на собственик, който не е управлявал в момента на нарушението. Новият ред не трябва да допуска издаване на фиш на посоченото лице без адекватна верификация или потвърждение от негова страна

 

 

05 юни 2020 г. 15:47:26 ч.
bozho

Предложения

3. Предвиждане на прилагане на снимков материал към протокола по 186д, ал. 4, с цел избягване на злоупотреби от недобросъвестни куриерски служби

4. Да се предвиди по-конкретен ред за публикуване на интернет страницата по 186д, ал. 5, с оглед защитата на данните на нарушителите.

22 юни 2020 г. 14:05:09 ч.
RIA

Относно ОВ към проекта на ЗИД на ЗДвП - 1

Считаме, че приложената частична предварителна оценка на въздействието към обявения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата Е НЕПЪЛНА И ПОДВЕЖДАЩА. Според оценката на въздействието (ОВ) проблемът, който стои за разрешаване с проектопредложенията е „остарялата нормативна уредба“, която е неадекватна на актуалните социално-икономически отношения, бавна, неефективна и водеща до нереализирана административно-наказателна отговорност (АНО) на нарушителите на правилата за движение по пътищата поради изтичане на погасителните давностни срокове.

Малко по-надолу в ОВ става ясно, че всъщност „Двуетапността на това производство (производството по ЗАНН за налагане на административни наказания – бел. авт.) изисква ангажирането на голям ресурс на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, с оглед на което контролните органи са възпрепятствани да изпълняват своите контролни правомощия.“, т.е. проблемът е не толкова в съществуващата уредба, колкото липсата на ресурси в  МВР, за да изпълнява ефективно правомощията си.

Посочено е и, че „много често установените нарушители не могат да бъдат намерени на посочените от тях адреси и това затруднява процедурата за уведомяването им и връчването на документите, чрез които може да бъде реализирана административно наказателната отговорност за нарушаване на правилата за движение по пътищата.“ В подкрепа на тези твърдения не са посочени никакви обективни данни и доказателства, което прави описанието на проблема субективно, декларативно и абсолютно необосновано.

Най-грубата методологическа грешка от гледна точка на извършването на ОВ, обаче е допусната в самия край на дефинирането на проблема, където директно е заявено, че той „не може да бъде преодолян, посредством съществуващото законодателство, чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности. С предлаганата с акта промяна, това ще бъде постигнато., т.е. още на този етап става ясно, че решението за извършването на нормативната промяна, която уж  трябва да бъде публично консултирана със заинтересованите страни и обществото като цяло е вече взето. Така ОВ става предрешена, предубедена, изкривена и изложено след това в нея е насочено не към обективна, базирана да доказателствата препоръка на най-добрия вариант на действие, а към субективно фаворизиране на вече взетото решение. Оттук ОВ е не просто безсмислена, а опасна за процеса на вземане на решения по регулиране защото играе ролята на фалшивата новина, като облича в привидна обективна (истинска) обвивка субективно повлияни, предварително взети решения.

22 юни 2020 г. 14:06:27 ч.
RIA

Относно ОВ към проекта на ЗИД на ЗДвП - 2

Формалният подход върху който е изградена цялата ОВ ескалира в част 4. Варианти на действие от нея, където след задължителният нулев, базов вариант „без действие“ е разгледан варианта „С действие“. Съставителите на ОВ дотолкова са неглижирали нейното извършване, че дори не са си дали труда да проверят какви са стандартно разглежданите от българската администрация варианти през последните близо 5 години от въвеждането на задължителната ОВ у нас и по какъв начин следва да бъдат представени и обсъдени. Очаквано, и без изненада за никого разделът приключва с препоръка на вариант 2 „С действие“.

Същинското изследване на въздействията на вариантите продължава в същия дух на подценяване на материята и неразбиране на смисъла от извършването на предварителна оценка на въздействието. Разглеждането на различните типове въздействия се състои в попълването на формуляра с лаконични, декларативни, максимално общи и абсолютно необосновани с аргументи или количествени данни твърдения. Непосочен и необсъден остава очевидният и логичен въпрос за въздействието на вариант 2 „С действие“ върху броя на административно-наказателните съдебни производства с ответен орган КАТ и съответно натоварването на съдебната система и неговите икономически измерения.

Най-впечатляващ, обаче е изводът по повод на негативните социални въздействия на вариант 2 „С действие“ (в тази част на ОВ вече преименуван на „Приемане на предложените изменения и допълнения“), според който:

 „С регулирането на обществените отношения, свързани с превенцията и контрола спрямо нарушителите на правилата за движение по пътищата, не се идентифицират социални негативни въздействия поради голямата обществена значимост.

Макар че с проект на ЗИД на предимно материален закон ефективно се предлага съществена промяна на модела на административно-наказателното производство, оценката твърди, че с предлаганите промени не се създават нови регулаторни режими и не се засягат стари такива (така т. 8.2. от ОВ).

Оценката е изготвена по абсолютно порочен начин и е емблематичен пример за това как съставителите или предложителите на законодателство у нас биха могли да използват превратно, за обслужване на собствени цели и интереси, един инструмент, който по дефиниция следва да предостави в максимална степен обективно и независимо, професионално становище по даден въпрос. И докато нормалната човешка логика диктува, че когато съществува проблем и са идентифицирани няколко възможни негови разрешения,  изборът на най-доброто от тях предполага тяхното проучване и очакваните им ефекти и преценяване на силните и слабите им страни, то настоящата ОВ посочва „оптималното“ решение още след посочването на проблема и продължава да го повтаря до самия си край, като същевременно отхвърля всякаква възможност за алтернативно разрешаване на проблемите. Това затвърждава усещането за ОВ като фалшива новина, която за да придобие привидна истинност започва да бъде повтаряна навсякъде и многократно.

22 юни 2020 г. 14:07:30 ч.
RIA

Относно ОВ към проекта на ЗИД на ЗДвП - 3

В заключение, ОВ посочва (без всякаква аргументация), че не е необходимо изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието, с което противоречи сама на себе си. В същото време, като заинтересовани страни е идентифициран един изключително широк кръг от лица, включващ:

  • Министерския съвет (Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“);
  • Министерство на вътрешните работи;
  • Министерство  на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“);
  • Физически и юридически лица, собственици на МПС;
  • Всички участници в движението по пътищата;
  • Органите по бюджетните приходи;
  • Публичните изпълнители;
  • Органите от съдебната система.

Според нас, а и според списъка със заинтересованите страни, представените проблеми и поставените цели, предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата представлява учебникарски пример за нормативна интервенция, която би имала значителни последици, по смисъла на чл. 20, ал. 3, т. 3 от Закона за нормативните актове, предвид огромния брой лица, които ще бъдат засегнати от нея. Предвид целеното увеличаване на ефективността на процеса по налагане на административни наказания (включително и на имуществени санкции), най-вероятно предложенията биха довели и до значителни по размер финансови последици.

Предвид изложеното, считаме че представената частична предварителна оценка на въздействието е формална, подвеждаща и изкривена и по никакъв начин не отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. Чрез подобни ОВ се компрометира цялата идея, принципите, целите и резултатите, преследвани с регулаторната реформа в България, стартирала през 2016 г. с въвеждането на императивната ОВ и обществените консултации в структуриран вид като гаранции за обективност и основаност на данни и доказателства на най-важните публични решения у нас – законодателните.

Център за оценка на въздействието на законодателството