Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ

С приемането на проекта на постановление се цели Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УПМРРБ) да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба, с оглед обезпечаване на изпълнението на задълженията, които произтичат за административните органи от Закона за киберсигурност и от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186  на Министерския съвет от 26.07.2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.), както и прецизиране на функциите на структурни звена в МРРБ. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност минималният обхват на мерките за мрежова и информационна сигурност, както и други препоръчителни мерки, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност административният орган определя служител или административно звено, отговарящо за мрежовата и информационно сигурност в министерството. С оглед на обезпечаването на звеното за мрежова и информационна сигурност  с 2 щатни бройки, се предвиждат вътрешнокомпенсирани промени в рамките на настоящата щатна численост на министерството. С предложения проект постановление също се цели оптимизиране на структурата и числеността на административните звена в МРРБ, прецизиране на техните функционални характеристики. Функциите на някои от административните звена на ведомството са преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

 


Дата на откриване: 11.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 10.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари