Обществени консултации

Обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов закон с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов закон с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията. Целта на консултацията е да се запознаят заинтересованите страни с предложението за изготвяне на проект на нов Закон за водоснабдяването и канализацията, като им бъде предоставена възможност да изразят становищата си. Предложенията, изпратени от заинтересованите страни ще бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид при съставяне на законопроекта. Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултациите, ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна оценка на въздействието на проекта на закона. Срокът на консултацията е 14 (четиринадесет) дни. Консултационният документ е публикуван на Портала за обществени консултации и интернет страницата на МРРБ. Законът за водоснабдяването и канализацията предвижда уреждане на  взаимоотношенията в отрасъл ВиК за осигуряване на ефективност и устойчивост на инфраструктурата и услугите, включително определяне политиката за развитие и регламентиране на основните принципи и логическата връзка на процесите в отрасъла. Законът ще урежда собствеността на ВиК инфраструктурата, задълженията на собствениците на публична инфраструктура и асоциациите по ВиК, както и процедурите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите. Предвижда се регламентиране на реда за планиране на развитието, за изграждане и за управление на водоснабдителните и канализационните системи, включително и подобряване на координацията между компетентните органи. Обществената консултация стартира на 05.05.2020 г. и ще приключи на 19.05.2020 г.

 


Дата на откриване: 5.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари