Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юни 2020 г. 14:54:22 ч.
NZik

Към проекта за изменение на ПП на Закона за акцизите и данъчните складове - глава три, нов р. шест

Предлагам предвидените изменения в ПП на ЗАДС , вчастта за видео наблююдение да не се отнасят до данъчните складове - предприятия за производство и складиране на вино (само на вино!).

Мотиви:

1. Разходите, необходими за изпълнението на предлаганото изграждане на видеонаблюдение върху данъчните складове с параметри и обхват залегнали в ПП са непосилни за повечето производители на вино, при това са неоправдани с оглед на факта, че поне за сега виното е акцизна стока с акциз равен на нула, т.е. в предлаганата мярка  няма потенциал за увеличаване приходите в бюджета.

2. Много често данъчните складове - предприятия за винопроизводство, нямат възможност да отговорят на условията за изграждането на подобна система за видеонаблюдение. Повечето такива предприятия са отделни сгради с рампи в общ стопански двор, много често са обект за винен туризъм имат дегустационни,  в непосредствена близост имат паркинг за посетители, понякога и заведение за храненее. извън работно време такива обекти често се охраняват само от СОТ, понякога СОТ+ един човек жива охрана. Тези реалности правят невъзможни за изпълнение редица изисквания на предложения за обсъждане ПП, например изискванията за регистрация на всички "влизащи и излизащи" от данъчния склад транспортни средства, както и за "преминаващи" такива. Без назначаването на специален дежурен персонал не може да се отговори и на изискването за уведомяване на Агенция Митници за настъпили технически проблеми за период повече от 15 минути.

3. Предлаганата промяна на Закона е непосилна за данъчните складове -предприятия на винопроизводителите, които рядко надхвърлят годишен обем на производството около 300-500 тона вино, обекти са на прохождащият винен туризъм и работят в условия на много ограничени финансови възможности.

Надявам се аргументите ми да бъдат взети предвид.

Никола Зикатанов

Управител на  Винарска изва Вила Мелник ООД

тел. 0888802140

04 юни 2020 г. 10:38:23 ч.
emigeo

Предложения по Проект на ПИД на ППЗАДС

С настоящото бихме желали да отправим предложения за оптимизиране на текстовете в Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППИДППЗАДС), публикуван за обществена консултация на 05.05.2020, както следва:

Предложение 1:

За изискванията по чл.56к, ал. 8, т.5-9, т.15 и ал.10, т.3 да бъде указано, че важат само в случаите по чл.47б, ал. 3 от ЗАДС

Мотиви по Предложение 1:

Изискванията към видеокамерите и регистраторите, посочени в ППИДППЗАДС, не са различни за различните точки на монтаж на видеокамерите и за различната функция, която същите ще изпълняват – наблюдение на транспортни средства и наблюдение на хора. Някои от изброените изисквания са приложими и биха имали технически смисъл само в случаите по чл.47б, ал. 3 от ЗАДС. В случай, че всички изброени изисквания се отнасят и за случаите по чл.47б, ал.4а от ЗАДС това ще доведе до нецелесъобразно оскъпяване на системата за видеонаблюдение.

 

Предложение 2:

Да отпадне буква „б“ от чл. 56к, ал. 14, т.5

Мотиви по Предложение 2:

В случай на повреда на твърдия диска на видеорегистратора, обикновено твърдия диск не може да изпълнява основната си функция да осъществи запис на информация, в т.ч. и дата и час на повредата му. Информацията ще бъде регистрирана по смисъла на ал. 11, т.2

 

Предложение 3:

Към текста в чл. 56к, ал.15 да бъде допълнено „освен в случаите, в които системата за видеонаблюдение и контрол не разполага с функция за изтриване на запис и такава команда и/или бутон липсват в потребителския интерфейс“

Мотиви по Предложение 3:

Технически не е възможно да се регистрира опит за изтриване на информация ако не съществува практическа възможност за изтриването й.

 

Предложение 4:

Към текста на чл. 56к, ал. 16 да се добави, че изискването не важи в случаите, в които системата е конфигурирана по начин, по който е осигурено съхранение на информацията по чл. 56к, ал.14 за период от 3 месеца.

Мотиви по Предложение 4:

Архивирането на информацията от видеорегистратора, както и изтриването й след изтичане на сроковете по чл. 56к, ал.15 са процеси, които не е възможно да бъдат автоматизирани. В случаите по чл. 56к, ал. 16, лицензираните складодържатели ще бъдат принудени да осигурят допълнителен ресурс.

 

Предложение 5:

Текстът в чл.56л, ал.14 да се преработи в практически работим, или да се укаже, че е валиден само в случаите складодържатели с денонощен работен режим, или да отпадне

Мотиви по Предложение 5:

В извънработно време (в периода 17:00 - 08:00ч в делнични дни и 00:00 – 23:59ч в почивни и празнични дни) не е възможно информацията по чл.56л, ал.14 да достигне до отговорните лица в сроковете по същия текст. Текстът ще наложи въвеждане на денонощен охранителен режим с физическа охрана, която да е и упълномощено лице да представлява дружеството -  лицензиран складодържател, пред Агенция Митници.

 

Предложение 6:

В текстът в чл. 56н, ал. 3 да се укаже, че изтриване и промяна на данните за автентикация са допустими само от администратора на системата от страна на лицензирания складодържател и/или от страна на лицата, отговорни за гаранционно обслужване и поддръжка на системата по смисъла на чл. 56м, ал. 4., като се въведе запис за такова действие.

Мотиви по Предложение 6:

Създаването, коригиране на правата и изтриването на потребители на системата, с които лицензираният складодържател е сключил трудов договор или съответно е прекратил такъв, е стандартна и необходима функция по администрирането на системата за видеонаблюдение.

 

Предложение 7:

Да отпадне текстът по чл.56н, ал.5. В случай на отхвърляне на предложението, да се дефинира по-точно изразът „действия от чувствителен характер“.

Мотиви по Предложение 7:

Dual User функционалността е присъща за много ограничен и специфичен кръг от системи за видеонаблюдение, най-често в банковия сектор. Посредством администриране на потребители на системата за видеонаблюдение и контрол и техните права, администраторът може да ограничава правата за всеки потребител по начин, по който да постигне същият ефект като при Dual User автентикация. С други думи, при самото създаване на потребител на системата, е налице Dual User автентикация, тъй като администраторът, със своите данни за автентикация е задал права, които са изпълними с данните за автентикация на потребителя. Друга алтернатива на Dual User автентикация е VPN връзка-тунел за достъп до статичните ай пи адреси на цифровите видеорегистратори.

С уважажение,

Емил Георгиев

Директор Управление

Нюанс БГ АД