Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА), чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложения проект.

 

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА по следните причини: Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България удължаване на срока на извънредното положение създава допълнителни затруднения за постъпленията в бюджета на общината. Забавянето на всяко постъпление в общинския бюджет е предпоставка да се задълбочава и без това затрудненото финансово състояние на общината.

 

Поради необходимостта от повишаване размера на собствените приходи и ограниченията в периода на извънредно положение, е необходимо вземането на неотложно решение за актуализация на цените на дървесината, определена с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин. Предложените изменения са възможни към момента във връзка с влязла в сила Заповед № РД-49-155 от 10.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за увеличаване на горските територии – собственост на община Девин. Неотложността на промените е непосредствено свързана и със сезонния характер на дейностите в горските територии.

 

Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: obshtina@devin.bg

 


Дата на откриване: 4.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 18.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари