Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с ПМС № 124/2007 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; доп., бр. 93 от 2013 г. и бр. 78 от 2015 г.)

На 28 март 2020 г. в Официален вестник на ЕС бе публикувано Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити, ОВ С 101, 28.3.2020 г. В Съобщението се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, като временно непродаваеми. Промяната в списъка на Комисията налага промяна и в списък на страни с пазарен риск, изискуем по член 5, ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ) и приет с ПМС № 124/2007 г.;

В тази връзка се предлага Министерският съвет да приеме проект на Постановление за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), чиято цел е да се консолидират последните промени в списъка, свързани с обратното включване на Гърция в него, въвежда се приетата от Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск“; промяната е част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на българската икономика и най-вече на експортно-ориентираните компании в условията на епидемичен взрив от COVID-19; предлагат се и технически корекции като замяна на „Великобритания“ с „Обединеното кралство“ и „Холандия“ с „Нидерландия“.


Дата на откриване: 16.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари